เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย

เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เมื่อ วัดพระธรรมกาย และ พระธัมมชโย กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ "พระธรรมวินัย" ว่าแท้จริงแล้ว "วัดพระธรรมกาย" ได้ยึดมั่นในหลักของ พระธรรมวินัย แค่ไหน? เพียงใด?

วัดธรรมกาย ทำลายความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกหรือไม่? วัดธรรมกาย นำคำสอนของลัทธิตัวเองมาปลอมปนในพระไตรปิฎกหรือไม่? วัดธรรมกาย หยิบยกเรื่องการทำบุญมาเป็นสินค้าหรือไม่?


เพื่อเป็นการให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ กระจ่างแจ้งในทางธรรม "เนชั่นทีวี" ขอนำ (บทคัดย่อ) วิทยานิพนธ์เรื่อง "บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย" ของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง)" หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดัง มานำเสนอ เพื่อให้ความกระจ่างแจ้งในทางธรรม

ซึ่ง วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ (บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ( ISBN 974 575 945 7)


โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ได้วิเคราะห์สาระสำคัญที่ศึกษาพบจากกรณีวัดพระธรรมกายไว้ 5 บท และได้สรุปสาระสำคัญของงานวิจัยเรื่องนี้ไว้ 7 ข้อ สรุปความได้ว่า


วัดพระธรรมกายทำให้พระธรรมวินัยวิปริต และการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ทำลายความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎก, ปลอมปนคำสอนในลัทธิของตนลงในพระไตรปิฎก, พยายารมอรรถาธิบายชักจูงให้คนทั่วไปเข้าใจว่า บุญมีฐานะดุจเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง, พยายามนำเอาลัทธิทุนนิยม..มาระดมทุนสวนทางกับพระพุทธศสานาเถรวาทที่เน้นความเรียบง่าย

ซึ่งประพฤติการณ์อันสืบเนื่องมาจากสำนักวัดพระธรรมกายทั้งหมดนั้น ในงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ท่าน ว. วชิระเมธี ชี้ว่า "เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งถึงรากฐาน ชนิดที่ว่า ถ้าสำนักวัดพระธรรมกายทำสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่สำนักตั้งไว้ ก็จะส่งผลให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทยต้องสูญสิ้นอันตรธานไป.."


ทั้งนี้ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เรื่อง "บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย" พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ระบุว่า ..จากการศึกษาบทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เฉพาะกรณีธรรมกายเป็นหลัก และกรณีอื่น ๆ มีกรณีสันติอโศก เป็นต้น เป็นองค์ประกอบ ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญของงานวิจัยเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้..


๑. กรณีธรรมกาย หมายถึงชื่อเรียกโดยรวมเกี่ยวกับพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่สำนักวัดพระธรรมกายเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น พฤติการณ์ทั้งหมดที่สำนักวัดพระธรรมกายเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีสองลักษณะเท่านั้น คือ การทำพระธรรมวินัยให้วิปริต และการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย


๒. การทำพระธรรมวินัยให้วิปริตที่พบว่ามีสาเหตุมาจากสำนักวัดพระธรรมกายก็คือ การทำลายความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ประมวลไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การพยายามปลอมปนคำสอนในลัทธิของตนลงในพระไตรปิฎก การพยายามยกย่องครูบาอาจารย์ของตน หรือแม้แต่นักวิชาการจากต่างประเทศให้มีฐานะสำคัญ ถึงขนาดที่ใช้ทัศนะของท่านเหล่านั้นขึ้นมาอ้างเป็นมาตรฐานเพื่อตัดสินหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างเรื่องนิพพาน เป็นต้น การพยายามให้อรรถาธิบายชักจูงให้คนทั่วไปเข้าใจว่า บุญมีฐานะดุจเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง และเมื่อทำบุญและอานิสงส์ของบุญจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ ได้อย่างปาฎิหาริย์

๓. การประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยเฉพาะประเด็นหลัก ได้แก่ การพยายามนำเอาลัทธิทุนนิยมที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ระบบการตลาดเข้ามาผสมผสานกับการบริหารจัดการวัด การจัดตั้งองค์กร รวมทั้งการระดมทุนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล องค์กรทางธุรกิจ การเมือง และการศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการทำเช่นนี้ส่งผลให้สำนักวัดพระธรรมกายกลายเป็นสำนักที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในทางวัตถุ ทุนทรัพย์ และในทางเกียรติคุณชื่อเสียง แต่วิธีเหล่านี้เป็นพฤติการณ์ที่สวนทางอย่างสิ้นเชิงกับพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เน้นความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติชนิดที่ปราศจาการจัดตั้ง หรือการจัดการ และไม่เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยม (รวมทั้งวัตถุนิยม)อย่างสิ้นเชิง

๔. พฤติการณ์อันสืบเนื่องมาจากสำนักวัดพระธรรมกายทั้งหมดนั้น เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยอย่างลึกซึ้งถึงรากฐานชนิดที่ว่า ถ้าสำนักวัดพระธรรมกายทำสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่สำนักตั้งเอาไว้ ก็จะส่งผลให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาอย่างเถรวาทต้องสูญสิ้นอันตรธานไป และสังคมไทยก็อาจกลายเป็นสังคมที่มีค่านิยมหวังผลดลบันดาลเชื่อมั่นศรัทธาในเทพเจ้า ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มัวเมาอยู่ในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และถูกหลอกให้เพลินจมอยู่ในสุขอันดื่มด่ำจากสมาธิวิธีที่ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิและเต็มไปด้วยผู้คนที่ตกเป็นทาสของลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยม และวัตถุนิยมอย่างงมงายไม่อาจหลุดพ้นเป็นอิสระไปจากการครอบงำของลัทธิเหล่านี้ได้

๕. พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เห็นว่า การทำพระธรรมวินัยให้วิปริตก็ดี การประพฤติให้วิปริตจากพระธรรมวินัยก็ดี ล้วนไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนา ต่อสถาบันสงฆ์ และต่อสังคมไทย ท่านจึงได้อุทิศตนเองออกมาทำหน้าที่ในการรักษาพระธรรมวินัยเอาไว้ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ด้วยการชี้แจงแสดงหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาผ่านหนังสือชื่อ "กรณีธรรมกาย" และผ่านการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ

๖. สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) สามารถดำเนินบทบ่ทในการรักษาพระธรรมวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นเพราะท่านเจริญรอยตามพุทธจริยาและปฏิปทาของบุรพาจารย์ทั้งหลายแต่ปางก่อน และเพราะท่านประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญก็คือ การมีจิตสำนึกแห่งความเป็นชาวพุทธ การถือธรรม และถือประโยชน์สุขของมหาชนเป็นใหญ่ การเป็นภิกษุผู้เปี่ยมด้วยกตัญญุตาธรรมต่อพระพุทธศาสนา และการมีคุณสมบัติของชาวพุทธชั้นนำตามที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้อย่างครบถ้วน

๗. ในกรณีธรรมกายที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ทำบทบาทที่สำคัญสองประการด้วยกัน บทบาทประการที่หนึ่งก็คือ การทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยเอาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนเดิม และบทบาทประการที่สองก็คือ การได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างของชาวพุทธชั้นนำ ผู้มีศักยภาพพร้อมเต็มที่ที่จะทำหน้าที่รักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้ยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคตตราบนานเท่านาน บทบาททั้งสองประการนี้นอกจากจะช่วยให้กรณีธรรมกายคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้ว ยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาพระธรรมวินัยแก่ชาวพุทธร่วมสมัย และแก่อนุชนในภายหลังได้อย่างมีนัยสำคัญไม่น้อยไปกว่าที่บุรพาจารย์ทั้งหลายได้เคยทำเอาไว้ในอดีตอีกด้วย


หมายเหตุ... สามารถอ่านทั้งหมดได้ที่ วิทยานิพนธ์ "บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย" ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ISBN 974 575 945 7)


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย


เปิดวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี ถึง ธรรมกาย

ขอบคุณที่มา nationtv.tv/main/content/social/378535827/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สำนักพุทธรับคืนพัดสมณศักดิ์ “พระธัมมชโย” และ “พระทัตตชีโว” จากวัดพระธรรมกาย
ธัมมชโย จุกโดนเพิ่มอีกคดี
พบหลักฐานพระทัตตชีโวนำเงินวัดไปซื้อหุ้น
DSI ชี้แจงข่าว ตั้งค่าหัว ธัมชโย!!
ดีเอสไอ ยืนยันข้อมูลชัด ธัมมชโย ไม่ได้อาพาธ เตรียมปรับแผนติดตามตัว
มโนชี้DSIเลิกม.44ไม่ได้ ยกแรกแพ้ธรรมกาย-ขึ้นยกใหม่...
ศิษย์ธรรมกายชื่นมื่น เซลฟี่ทหาร-ตร.หลังยุติค้นวัด
“DSI” ประกาศ ยุติ! ค้น “ธรรมกาย”
ถลกจีวรหนี!!! DSI คาด ธัมมชโย ขาไม่เน่า หนีไปแล้ว
ปาราชิก!..ก็ไม่เกี่ยว ศรีวราห์ ชี้ จ่อหมายจับ พระธัมมชโย -ธรรมกายอีกนับสิบ
เปิดกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ (เพื่อดำเนินการ สึก พระไชยบูลย์)
พระสนิทวงศ์ ถูกอายัดตัวอีกรอบ หลังจากได้ประกันตัว
มือดีปาหินใส่รถทหาร ขว้างมาจากบนสะพาน
ประตู 4 ชุลมุน! ทหารเผชิญหน้า เจรจาขอเข้าวัด ด้านพระวัดธรรมกายท่องคาถาสู้
ด่วน!ถอดสมณศักดิ์‘พระทัตตชีโว’รองเจ้าอาวาสธรรมกาย
พระสนิทวงศ์มอบตัวพรุ่งนี้ ขนขบวนลูกศิษย์ให้กำลังใจ...
เผยแนวทาง DSI หลังถอดสมณศักดิ์​ “ธัมมชโย”
โดนแล้ว!! เรียกสอบ “ป้าเช็ง” เอื้อพื้นที่ให้ม็อบธรรมกาย ลุยสอบเงิน 13 ล้าน พระเสถียร
ลือหึ่ง!!! ธัมมชโยกลับเข้าวัด หลบในจานบิน
ส่อวุ่น!! DSI รื้อเต็นท์ตลาดกลางคลองหลวง ตัดกำลังหนุนธรรมกาย
จ้างคนชุมนุม!! DSIพบหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีพระก่อม็อบธรรมกาย แถมมีแรงงานต่างด้าวด้วย
ส่องชะตากรรม6องครักษ์ กำลังหลักพิทักษ์ธัมมชโย
ดึง “พระสนิทวงศ์” ออกจากเกมตัดกระบอกเสียงวัดพระธรรมกาย
ธรรมกายตั้งกำแพงพระ ขวางดีเอสไอรื้อเต็นท์
“ดีเอสไอ” จ่อเอาผิดม.116 “พระสนิทวงศ์” ยุยงปลุกปั่น
ออมสิน เชื่อ ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายตาย ไม่เพิ่มความขัดแย้ง
ชิตัง...มา คาถาประจำสมุดบัญชี อนันต์ อัศวโภคินสอนสาวกธรรมกายมีเท่าไหร่ทำให้หมด ไม่ต้องห่วงครอบครัว (มีคลิป)
ด่วน DSI จับ!“อัยย์ เพชรทอง” แล้ว ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.!
ชมคลิป พระสนิทวงศ์ เสียงสั่น น้ำตาคลอ ขอคืนสัญญาณโทรศัพท์
ด่วนมว้ากกก!!! ตร.บุกจับ อัยย์ เพ็ชรทอง
สะอึกสะอื้น!! พระสนิทวงศ์ เสียงสั่น น้ำตาคลอเบ้า ขอโทรติดต่อโยมแม่
พล.อ.ประวิตร มั่นใจพระธัมมชโยมอบตัวจะทำให้สถานการณ์คลี่คลาย
ชิตัง เม ...โป้ง !!! พระมหาไพรวัลย์เผย ค้อนสวรรค์ธรรมกายตอกแล้วรวย คำนี้มีที่มา
หมอมโนไม่หวั่นถูกขู่ฆ่า แฉห้องลับธัมมชโยซ่อนตัว
แฉสิ้นไส้ ธัมมชโย นั่งทางในทัวร์สวรรค์-นรก เห็นตัวเองเป็น หน.พระพุทธเจ้า
สั่งทูตไทยแจงทั่วโลก ปมควบคุม ‘ธรรมกาย’
จนท.ผงะ พบผ้าอนามัยกองเท่าภูเขา ญาติโยมบิณฑบาตรให้พระ???
“บิ๊กตู่” เสียใจลุงผูกคอดับ ฝากเตือนสติอย่าใช้ศรัทธาของผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือ
จบชีวิตเเล้ว! ชายสูงวัยประท้วง ม.44 ผูกคอ-ทิ้งตัว จากเสาโทรศัพท์
ด่วน! “บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ปลด ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งผบ.สำนักคดีภาษีอากร DSI แทน
ด่วน! ชายชรา ปีนเสามือถือ ใกล้วัดพระธรรมกาย จี้เลิก ม.44 มิเช่นนั้น “เตรียมเก็บศพ”
ตัดสัญญาณไปก็ไม่แคร์!! DSI เผย ธรรมกายใช้ แอพฯ “Fire Chat” คุยกัน
พระพุทธะอิสระ ขอให้ใช้อำนาจสั่ง พระธัมมชโย เข้ามอบตัว
ปิดตาย!!! DSI ไล่ปิดทางเข้าออกประตูวัดพระธรรมกาย
อีกคดีแล้ว! “ศรีวราห์”บุกยึดอีกที่ดินธรรมกายรุกป่ากระบี่ใช้ชื่อนอมินีซื้อ
เปิด 14 คีย์แมน กำลังสำคัญธรรมกายสู่หมายเรียก
พระวัดธรรมกาย ขึ้นโครงเหล็กขึงสแลน เพื่อให้ลูกศิษย์รวมตัวป้องกันกำลังทหาร
สะกดจิตหมู่? ย้อนเหตุการณ์“อัศจรรย์ตะวันแก้ว” ปาฏิหาริย์ทีวัดพระธรรมกาย
“พระกระโดดกำเเพง” เเถลงอดข้าว!
พระมุสา! แผนการอุบาทว์ อ้างเป็นเณรในจังหวัด พ่อแม่รีบนำตัวเณรกลับด้วยความหวาดกลัว
ดีเอสไอแถลง วัดธรรมกายไม่ให้ความร่วมมือทุกประการ(คลิป)
เปิดภาพ อัครสาวกธรรมกาย ไม่ธรรมดา ระดับมหาเศรษฐี
แฉ!!! พบหลักฐานใหม่! ห้องลับ! ตึกยุทธศาสตร์ธรรมกาย โคตรไม่ธรรมดา
พระเสียภาษี? พระลูกวัดธรรมกาย ยัวะเสียภาษีมาตลอด แต่ถูก จนท. รังแก
ด่วน! มือมืดหน้าธรรมกายโผล่ แอบดักยิงกระจกรถตำรวจ
ด่วนที่สุด!! ลือหนัก ทหารเตรียมบุกสลายม็อบธรรมกาย คืนนี้
คุณพระช่วย!! สุวพันธุ์ ถูกป่วน พบเป็นฝีมือ พระสนิทวงศ์ หากติดต่อท่านไม่ได้ โทรหาเมียแทน
นายกฯ ถามศิษย์ธรรมกาย “พระทองคำ” มีจริงหรือ แน่ใจหรือ? ว่าเป็นทองแท้
เจาะชีวิต ‘ธัมมชโย’ จาก ‘ภิกษุ’ สู่ ‘ผู้ต้องหา’
กุมตัวพระกระโดดกำแพงสอบ หลังลอบหนีออกธรรมกาย
เผยคลิป!! ช่องทางลับลูกศิษย์วัดปีนกำแพงเข้าออก หลังเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม (คลิป)
แนะ ธัมมชโย มอบตัว ยกชูวิทย์-สนธิเป็นตัวอย่าง
ถ้าจริงก็จะได้รู้กันไป? พระลูกวัดอ้างธัมมชโยหนีออกจากธรรมกายตั้งแต่16กพ.
ลูกศิษย์วัด-ทยอยเดินทางออกจากวัดพระธรรมกาย
DSIสาวแจ้งความ อ้างถูกพระธรรมกายล็อกคอ-ด้านพระงัดภาพเผยมันคนละคน!!(มีคลิป)
ธรรมกายยังตั้งแนวประชิดกันไม่มีใครยอมถอย เร่งหาตัวพระ 14 รูปตามหมาย
DSI ยันไม่ใช้ความรุนแรง!!! อ้างโซเชียลปลุกระดม แจงคลิปพระตบกล้องเป็นพระจริง
ตะลึง!ค้นธรรมกายเจอคลังน้ำมันกว่าแสนลิตร
ส่องความอลังการดาวล้านดวง อาณาจักร “ธรรมกาย” ยิ่งค้นหายิ่งซับซ้อน!
ตะลึง!!!เผยภาพน้ำตกยักษ์ โผล่กลางวัดพระธรรมกายที่มาอุโมงค์ลับ!!
DSI บุกตรวจอุโมงค์ลับในวัดพระธรรมกาย สุดอลังการ มันอะไรกันนี่ (คลิป)
“หมอมโน” ชี้! “พระธัมมชโย” แอบ DSI ในอาคารลูกโลก
พระลูกศิษย์ โบ้ยภาพผ้าห่มคลุมหมอน เหมือน ธัมมชโยบนเตียง - สังคมตีความไปเอง
แน่ใจนะว่านี่คือวัด!! เปิดภาพ คอนโดพระวัดธรรมกาย ชีวิตดี๊ดี ฟิตเนส ซาวน่าครบ
พระสนิทวงศ์ ชี้แจงแผนจีวรเปื้อนเลือด แบบนี้
จริงหรือไม่?!! ไม่เคยมีรัฐบาลไหนในปท.นี้ กล้าฮือกับธรรมกาย
ผบ.ทบ.บอกแบบนี้..เรื่องพระธัมมชโย
เปิดภาพ ห้องรักษาธัมมชโย พระสนิทวงศ์รับเป็นของจริง
ดีเอสไอค้นห้องค้นห้องรักษาพระธัมมชโย อึ้ง !! เจอข้อสงสัยเพียบ!
จับตา ยุธศาสตร์ บุก ธรรมกาย - “ธัมมชโย เผ่น-ไม่เผ่น?”
ไร้เงา ธัมมชโย!! ทีมงานและเจ้าหน้าที่ไล่ค้นวัดพระธรรมกายทั้งหมด 19 จุด
องอาจ โฆษกธรรมกาย โพสต์ ยันตัวเองบริสุทธิ์พร้อมเชื่อในความถูกต้อง
ชัดๆ!! เปิดภาพกองกำลังพระในวัดพระธรรมกาย...ปิดหน้าปิดตาใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพจนท.!
มนุษย์ป้าเดือด!! สาวใหญ่ศิษย์ธรรมกายของขึ้น จนท.ปิดทางลั่นบอกพระไปบิณฑบาตรแค่จะกลับวัด?(มีคลิป)
ด่วน! เกาะติดเหตุการณ์ดีเอสไอบุกค้นวัดพระธรรมกาย คุมตัวธัมมชโย! (มีคลิป)
สั่งปิดถนน!! เจ้าหน้าที่เตรียม บุก วัดพระธรรมกาย เช้านี้ ห้าม ประชาชน นำรถเข้าพื้นที่
แชร์หนักมาก! คลิปพุทธะอิสระ บอกกูขึ้นมาจากนรกเพื่อปราบมึง ธัมมชโย
ชาวเน็ตไม่พอใจไล่ยุบ “ดีเอสไอ” ผลาญงบชาติ ช่วย “ธรรมกาย” ฟอกตัว
เพจดังมั่นใจDSIไม่ทำงานชุ่ย ธัมมชโยยังไปไหนไม่ไกล แต่ธรรมกายจบสิ้นแล้วทางโลก-ทางธรรม
นักข่าวดัง ค้นพบความสามารถพิเศษ ธัมมชโย สุดปาฏิหาริย์ หลัง DSI กลับบ้านมือเปล่า
ธรรมกาย ขอแจง!!ขุดคลอง-วางถังน้ำมัน เพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที่(คลิป)
กนก โพสต์เหน็บ พระสนิทวงศ์ โดนปุ๊บหายปั๊บ!
อ.จรูญ จวกธรรมกาย หยุดอ้างอิทธิปาฏิหาริย์เดรัจฉานวิชา-เล่นละครน้ำเน่า
ไม่เคยมาวัด อย่าพูด?สาวโวย โพสต์ถาม มีใครเลิกกับแฟนเพราะเป็นสาวกธรรมกายมั้ย
‘บอย โกสิยพงษ์’ผงะ! ‘โบสถ์สวรรค์’ของธรรมกาย ทำไมทำนองมันคุ้นๆ
พระสนิทวงศ์แถลงเสียใจสุดซึ้ง เหตุชายผูกคอตายประท้วงม.44
ตาสว่างได้แล้ว อยู่ในวัดไม่มีวันอดตาย โรงครัวใหญ่ขนาดนี้ พระกินแต่ไข่ต้มจริงเหรอ?
ดร.จักษ์ ฟิลลิ่งโกรธ โพสต์ข้อความสั้นๆกระชับ ถึงดีเอสไอ FC แห่คอมเม้นท์
มนุษย์ป้าใจจะขาด บีบน้ำตาขอร้อง จนท.เปิดทางนำอาหารส่งไปภายในวัดธรรมกาย
อุ๋ย บุดดาเบลส ฝากถึง อัยย์ เพชรทอง หลังพูดไม่หมดในรายการ และคำถามที่ไม่ได้ถาม
“ลีลาวดี” เดือด ไม่เคยต้องกลืนน้ำตามากมายขนาดนี้ พระไม่ได้บิณฑบาต ต้องฉันไข่ต้ม!
โด่ง จวก ดี้ มั่วข้อมูลธรรมกาย รู้น้อยแต่พูดมาก ดี้มันเกิดเยียวยา
ด่วน!! ทหารจะเข้ายึดอาคารบุญรักษา วัดธรรมกาย แต่พระไม่ยอม อยู่ระหว่างเผชิญหน้ากัน(ชมภาพ)
ศิษย์โพสต์ชี้แจงไม่ให้DSIเข้าพื้นที่เองไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อทัตตชีโว
มีลั่น! แทค ภรัญญูเล่นใหญ่ แซวคดีธรรมกาย ห้อยพระรุ่นพิเศษหากูไม่เจอโชว์!!
เพจดังจัดหนัก แขวะพระแบบนี้พวกมึงไหว้กันลงเหรอ?? ปมธรรมกาย
เปิดวาร์ป!! 9สาวงามมีบุญ สวยชุดมหาลดาปสาธน์ มูลค่าหลายพันล้าน ชุดของผู้มีบุญ
เปิดมหาอาณาจักรธรรมกาย!! ใหญ่โตอลังการ เหมือนเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่เลยทีเดียว สุดยอด
ฉะแรง!! ผู้ประกาศสาว”ศศินา”โพสต์ป้องธรรมกาย บอกว่า”บุญใครทำใครได้ บาปก็เช่นกันค่ะ”
สุเมธ องอาจ โพตส์ด่าลูกศิษย์ ธัมมชัยโย ไอ้สลัดนรก!
เผยทุกซอกทุกมุม!! วัดธรรมกาย หรูหราสไตล์รีสอร์ท พระต้องการสิ่งนี้เหรอ??
ชาวเน็ตอึ้ง?? แนะยึดเครื่องชะลอวัย “ธัมมชโย” เจอตัวแน่ เพราะเหตุผลนี้
กนกเหน็บไอ้ขาเน่า กลายเป็นหมอน ไม่มีเครื่องนี้ ธัมมี่จะต้องเหี่ยวลงในไม่ช้า
ถึงว่าทำไมหน้าเด้ง!! เผยถังสีฟ้าข้างเตียง ธัมมชโย ทำเบบี้เฟซได้ ราคาหลาย10ล.
ธัมมชโย ท่านหายตัวได้ ทำอย่างไรก็ไม่เจอ ล่าสุดโพสต์แฉ!!! ท่านหายตัวได้อย่างไร?
มุกใหม่ตลอด!! ดี้-นิติพงษ์ เหน็บธัมมชโย ห่มผ้าตบตาเหมือนหลอกพ่อแม่ไปเที่ยว
ด่วน! เปิดคลิป เจ้าหน้าที่ทำร้ายพระในวัดธรรมกาย พระห้ามก็ยังทำ! (มีคลิป)
ชมคลิป การเผชิญหน้ากันของพระสงฆ์ และ ทหาร บริเวณประตู 4
ชมเต็มๆ หมอมโน แฉที่ซ่อนพระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย
ลับสุดยอด! เปิดตึกบัญชาการใหญ่วัดธรรมกาย ดูวงจรปิดตามหาธัมชโย!! (มีคลิป)

>> ดูทั้งหมด


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : ไม่เห็นจะสนใจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.199.5

1.10.199.5,,node-e11.pool-1-10.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1. ในการปกป้องพระศาสนาต้องกระทำโดย ใคร? องค์กรที่ควบคุมสงฆ์ ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ ใช่หรือไม่ เพราะจากกรณีที่เกิดในขณะนี้เป็นเรื่องการทำผิดกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องการดำเนินการทางการปกครองคณะสงฆ์ หรือว่า คณะกรรมการมหาเถระสมาคม หรือสังฆราชไม่มีอำนาจดำเนินการรัฐจึงใช้ช่องทาง ทางกฎหมายมาจัดการและถือโอกาสนี้จัดการทางวินัย และการปกครอง 2. เหตุใดการดำเนินการบริหารวัดต่างๆ จึงเป็นไปโดยเอกภาพปราศจากการควบคุม ทำให้การบริหารเป็นไปเชิงพุทธพาณิชย์ เหมือนบริหารกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร โดยการลงทุนเพื่อพัฒนาสถานที่ให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวัดจากสถานที่สงบวิเวก สำหรับปฏิบัติศาสนากิจเพื่อให้ความรู้ทางด้านการประพฤติปฏิบัติ พัฒนาประชากร ให้มีคุณภาพ อันส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางการเงินการทองเสียเป็นส่วนใหญ่ พระสมัยนี้ก็ติดสุข ติดเทคโนโลยแทนการปฏิบัติกิจสำรวมอินทร์ ศีล 8 ยังไม่บริสุทธิ์กันเลย ต้องมีการปฏิรูปให้กลับไปเป็นเค่งครัดน่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นนาบุญ แบบโบราณหรือแก้ไขศีล 227 ข้อ มาเหลือแค่ศีล 5 ก็พอ พระจะได้รับบริจาคได้เต็มที่บำรุงบำเรอความสุขกันได้เต็มที่ ญาติโยมก็จะได้ถวายปัจจัยกันเต็มที่ ทั้งติดแอร์ อินเทอร์เน็ต แถมมีลูกจ้างไว้คอยทำความสะอาด เก็บกวาดเช็ดถู เป็นคนต่างด้าว เพราะพระเณรในวัดไม่เพียงพอ หรือทำไม่เป็นกันแล้ว ที่เห็นพระเณรเก็บกวาดทำความสะอาดวัด ดูได้แต่ในละคร พระที่เด่น ดัง มีวิมานกว้างขวางอลังการเป็นของตนเอง มีเครื่องแต่งกายที่หรูหรามีสีสรร มีสิ่งอำนวยความสะดวกปรนเปรอที่เลอค่า พาหนะที่แพงโคตรๆ ยิ่งกว่าเทพเทวดา


[ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18:11 น. ]
คุณ : .
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.180.78.155

180.180.78.155,,node-fiz.pool-180-180.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ผมเองรู้สึกอึดอัดมานานแล้ว ลูกผมเรียนระดับประถม มัธยม ถูกทางโรงเรียนให้ซองแกมบังคับลูกขอเงินทางบ้านเพื่อให้วีดธรรมกาย ครั้นจะหัวหมอไม่ให้ก็กลัวลูกจะมีปัญหา แย่จริงๆไอ้วัดนี้กับเครือข่ายของมัน


[ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:34 น. ]
คุณ : โล้นห่มเหลือง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 217.73.110.151

217.73.110.151,,host110-151.customer.mediateknik.net ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
โอ๊ย..ไอ้ ว.มรึงศึกออกมาเหอะอยู่ในผ้าเหลืองเปลืองสุกเปล่าๆทำให้ศาสนามัวหมอง ถุ้ย ออกมาอวดรู้อวดวิจารณ์ มรึงนะไอ้ตัวแสบไม่ต่างอะไรไอ้กระโปกอิจสระขยะสังคมหรอก พระส้นตีนที่ใหนออกมาสนับสนุนม็อบไอ้เจ็กโกเต็กลิ้มออกมาปิดสนามบินปิดทำเนียบวะ มรึงอย่าออกเห่าเลียท็อปบู๊ดทหารจังรัยเลยอุบปากเน่าๆของมรึงไปเลยไอ้โล้นขี้อิจฉา


[ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 22:18 น. ]
คุณ : ฟฟหกห
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.6.193.105

171.6.193.105,,mx-ll-171.6.193-105.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
คห.3 มรึงนี่ ควายแท้ๆ 5555555555555555 หรือกะโปกเจ้มี่ว่ะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00:39 น. ]
คุณ : เอือม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.230.242.93

49.230.242.93,,49.230.242.93 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
มีตาก็แหกดูบ้างว่าวิทยานิพนธ์เค้าตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2546 นี่มัน14ปีแล้ว ธรรมกายมันเดียรัจ*านมานานแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะศิษย์ที่ยรรลุดวงตาเห็นมนต์ดำ ไม่ยอมแยกแยะอย่างพวกมรึงเนี่ย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00:46 น. ]
คุณ : 5555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.49.235.242

49.49.235.242,,mx-ll-49.49.235-242.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
อร่อยจนลืมกลับ ชาวบ้านแดกเสร็จยังกลับบ้านสบาย ไอเหื้ยแค่นี้หลงไหลในรสขาติไม่ยอมกลับวัด กิเลสตัณหามืงหนากว่าหมาข้างทางอีกนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40 น. ]
คุณ : ไอ้พระครวย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 217.73.110.151

217.73.110.151,,host110-151.customer.mediateknik.net ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
ไอ้ ว. มรึงนะไม่สมควรเป็นพระหรอก ศิลข้อ5ก็ไม่มีไอ้พระตุ๊ด


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:11 น. ]
คุณ : ค.ห 4
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 217.73.110.151

217.73.110.151,,host110-151.customer.mediateknik.net ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
ค.ห 4 ครวยมรึงอย่ามาโลกสวย วันๆตื่นเช้ามาให้แต่พวกเหรี้ยมันจุงจมูกไปแดกหญ้า เย็นมาก็ก็จุงกลับเข้าคอก เป็นคว..ายอย่างเดียวยังไม่พอเสือกเป็นคว..าย พิการตาบอดเหมือนพ่อมรึงเนอะ งั้นมรึงก็สมควรเป็นคว..ายเป็นเหรี้ยเป็นฝุ่นใต้ส้นตีนต่อไป


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:16 น. ]
คุณ : ใช่ไหม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 122.155.43.11

122.155.43.11,,122.155.43.11 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ควายเรียกอีอย่างก้คือกระบือ กระบือเรียกอีกอย่างก็คือควาย การเป็นควายไม่มีทางที่จะเป็นโค เป็นม้า เป็นช้าง เป็นราชสีห์ได้ หรือบัวในโคลนตม ไม่มีวันเบ่งบานได้ เพราะเป็นอาหารพวกปลาพวกเต่า คนโง่ก็เหมือนกันถ้าไม่พยามยามศึกษา มันก็โง่เหมือนเดิม จริงไหม อย่ายึดติดในความคิดตัวเอง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:11 น. ]
คุณ : ธรรมชโฟยยย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.231.230.220

49.231.230.220,,49.231.230.220 ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
ตื่นเถอะ ถ้าพระดีจริงก็ออกมารับผิดชอบการกระทำของตนเองดิ ทำผิดแล้วหลบหนี นี่แหละพระตุ๊ด ถ้าตัวเองถูกจริงก็ออกมา มาสร้างความเดือดร้อนให้ศาสนา สงสัยหอบเงินไปเสวยสุขอยู่ต่างประเทศละมั้ง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:13 น. ]
คุณ : .
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.180.104.251

180.180.104.251,,node-kqj.pool-180-180.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
ความคิดที่3 พ่อง มุง ตาย


[ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:22 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์