เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?


เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?


  ประเด็นร้อนการเมืองช่วงนี้ ร้อนสุดตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อายุ 74 ปี จะเดินทางกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในวันที่ 10 ส.ค.นี้ โดยใช้เครื่องบินส่วนตัว ร่อนลงจอดที่สนามบินดอนเมือง หลายหน่วยงานก็ต้องเตรียมรับมือ เตรียมขั้นตอนรองรับ เนื่องจากนายทักษิณจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้ต้องขัง เพราะมีหมายจับติดตัว

กรมราชทัณฑ์เป็นอีก 1 หน่วยงานที่หลายคนจับตามอง จะปฏิบัติต่อนายทักษิณอย่างไร นำตัวไปคุมขังที่ไหน ซึ่งนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ออกมาระบุว่า นายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ ตามหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (Standard Operating Procedures for Custodial Measures: SOPs)

ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวในส่วนของ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุ พบมีเนื้อหาสาระสำคัญ ได้กำหนด คำนิยาม ของคำว่า ผู้ต้องขังสูงอายุ โดยระบุว่า ต้องขังสูงอายุ หมายถึง ผู้ต้องขังที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายต้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์ และทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน ส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้ อาจมีความวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ผู้ต้องขัง สูงอายุจึงต้องมีการปรับตัว ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ถูกต้องเหมาสม ดังนั้น เรือนจำ

ทัณฑสถาน จึงต้องให้ความสำคัญในการการควบคุมดูแลผู้ต้องขังสูงอายุ โดยคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมต่อช่วงวัย จัดสวัสดิ์การและการสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและบรรเทาภาวะความเสื่อมถอยของร่างกาย และการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ซึ่งทำให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดี

สำหรับขั้นตอนรับตัวกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ ราชทัณฑ์จะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป

การรับตัวผู้ต้องขังสูงอายุ จะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป โดยจัดทำประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับคดี กำหนดโทษ ประวัติการต้องโทษ ประวัติการรักษาพยาบาล ภูมิลำเนา จำนวนบุตร ความสัมพันธ์ในครอบครัว ญาติที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้ง เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องขัง และระบอายุของผู้ต้องขังไว้ ในระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทราบ และสามารถวางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ส่วนแนวการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุ ในการจำแนกนั้น ผู้ต้องขังสูงอายุ สามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

2.กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่มีโรคประจำตัว มีความเสื่อมของร่างกายแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้บ้างในบางเรื่อง

3.กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ต้องจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบถึงสภาพความต้องการและการดูแลที่ถูกต้อง

สำหรับช่วง 7 วันแรกจพต้องมีการปฐิมนิเทศ เพราะเรือนจำต้องทำความเข้าใจกับผู้ต้องขัง ให้รับรู้ถึงกฎ ระเบียบวินัย ข้อพึงปฏิบัติ และการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องโทษครั้งแรกจะต้องการความช่วยเหลือแนะนำเป็นพิเศษ เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเรือนจำได้ดีและอาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องขังอื่น ๆ ได้ง่าย

อีกทั้งการจัดสถานที่และการควบคุมผู้ต้องขังสูงอายุ เนื่องจากผู้ต้องขังสูงอายุมีปัญหา ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนการมองเห็น การรับรู้การแยกแยะรายละเอียด เกี่ยวกับสี ดังนั้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อเอื้อต่อการดำเนินชีวิต ของผู้ต้องขังสูงอายุ ได้แก่

อาคารเรือนนอน
จึงควรจัดให้ผู้ต้องขังสูงอายุได้นอนอยู่ชั้นล่างสุดของอาคาร เรือนนอนเพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือนนอน หรือหากต้องขึ้นบันได ไม่ควรมีชั้นบันไดมาก ให้ทำราวบันไดทั้งซ้ายขวาและตรงกลาง เพื่อให้เป็น ที่ยึดในระหว่างเดิน ควรทำพื้นให้เรียบเสมอกัน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

ห้องสุขา
ควรสร้างห้องสุขาแบบโถนั่ง มีราวพยุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังสูงอายุ ที่มีปัญหาด้านข้อเข่า และปวดกล้ามเนื้อ โดยให้มี ทั้งในเรือนนอนและห้องกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพื้นห้องน้ำควรจะมีผิวสัมผัสที่หยาบเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มเมื่อเปียก

ห้องเยี่ยมญาติ
ควรจัดสถานที่เฉพาะสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ รวมทั้ง การอนุญาตให้เยี่ยมแบบใกล้ชิด เพราะการเยี่ยมตามปกติ จะทำให้ผู้ต้องขัง

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนระเรียบปฏิบัติ ที่กล่าวมาในข้างเป็นแนวการปฏิบัติ ที่ออกมาเพื่อใช้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลของกรมราชทัณฑ์เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?


เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. อุ๊งอิ๊งค์ บอก พ่อ ก็โอเคค่ะ หลัง ทักษิณ เจาะหัวไหล่ 4 รู
 2. กรมราชทัณฑ์แจ้งข่าว ทักษิณ ชินวัตร ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัด
 3. เอาแล้ว! คปท.บุกรพ.ตำรวจ ขอเข้าเยี่ยม ทักษิณ พร้อมปักหลัก ค้างคืน
 4. ภาพทักษิณ ว่อนโซเชียล ถูกเข็นไปซีทีสแกน อธิบดีราชทัณฑ์ยันของจริง
 5. อุ๊งอิ๊ง ให้พ่อตัดสินใจยื่นพักโทษ รับเรื่องดีแน่นอน ถ้าได้กลับบ้าน
 6. เตือนเรียกร้องเปิดอาการป่วยทักษิณ ระวังผิดกฎหมาย
 7. ชมคลิปนาที เศรษฐา ฉุนสื่อถามปม ทักษิณ ถูกตีความไปไกล
 8. โฆษกกรมราชทัณฑ์ แจงแล้ว หลังว่อนข่าวทักษิณ ขอพักการลงโทษ
 9. ชี้เรื่องโทษทักษิณ ต้องเสมอภาค ไม่โปร่งใส รบ.งานเข้าแน่
 10. ทนายเผย ทักษิณ ยังอ่อนเพลีย ไม่มีแนวโน้มทุเลา
 11. คาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ
 12. ขอให้พี่ชายผมโชคดี ฮุน เซน ยินดี ทักษิณ ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ
 13. วิษณุ ย้ำ ทักษิณ โทษ 1 ปี เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาด ลดโทษอีกไม่ได้
 14. ด่วน! พระราชทานอภัยลดโทษทักษิณ เหลือจำคุก1ปี
 15. ด่วน! ทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัว ถึงมือรัฐบาลแล้ว
 16. อุ๊งอิ๊ง เผยอาการล่าสุดทักษิณยังน่าหวง ไม่เสียใจคนมองป่วยทิพย์
 17. เปิดภาพ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เข้าเยี่ยม พ่อทักษิณ
 18. ราชทัณฑ์เปิดเยี่ยม ‘ทักษิณ’ วันแรกพรุ่งนี้
 19. อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ขยายความบอก ‘พ่อเป็นเทวดา’ ที่แท้แบบนี้
 20. อัปเดตอาการล่าสุดทักษิณ วิษณุยันยื่นขออภัยโทษได้ทันทีแม้อยู่รพ.
 21. ครอบครัวทักษิณ แจ้ง 10 รายชื่อ เข้าเยี่ยม ผบ.เรือนจำอนุญาต
 22. ห้องพัก “ทักษิณ” แอร์เสีย หมอไฟเขียวย้ายไป รพ.เอกชนได้
 23. ราชทัณฑ์แถลงด่วน! เผยสาเหตุส่งตัวทักษิณแอดมิทรพ.ตำรวจ
 24. ป่วยกำเริบ! เรือนจำหามทักษิณ ส่งรพ.กลางดึก
 25. ราชทัณฑ์รับทักษิณเข้าแดน7 ช็อกป่วยหลายโรคเป็นกลุ่มเปราะบาง
 26. อุ๊งอิ๊งอวดภาพครอบครัวพร้อมหน้าครั้งแรก หลังทักษิณถึงแผ่นดินไทย
 27. วินาทีประวัติศาสตร์ ทักษิณ เหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้ง
 28. เปิดภาพและความในใจยิ่งลักษณ์ ส่งทักษิณกลับไทยในรอบ17ปี
 29. คาดทักษิณกลับไทยได้แยกขัง เพราะเป็นบุคคลสำคัญ
 30. เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทยพรุ่งนี้ !
 31. อุ๊งอิ๊งโพสต์ไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับไหม ย้อนภาพซึ้งกับพ่อทักษิณ
 32. เพจดังเผยไร้ชื่อทักษิณบินกลับไทย ล่าสุดเจ้าตัวประกาศชัดว่า...
 33. เปิดไทม์ไลน์ ทักษิณ กลับบ้าน ลูกพร้อมหน้าต้อนรับ ยกเว้นคนนี้?
 34. อุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพทำบุญวันเกิดขอพรให้พ่อกลับบ้านราบรื่น
 35. โหรชูวิทย์ ทักยับ!ทักษิณกลับไทย-เศรษฐานายกฯ ของเก๊ทั้งนั้น
 36. ด่วน! อุ๊งอิ๊งประกาศชวนไปรับทักษิณ ปักหมุดวันเวลาชัดแล้ว
 37. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียกประชุมลับ เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทย
 38. อุ๊งอิ๊งพาทักษิณหาหมอตาที่ดูไบ โพสต์ย้อนความทรงจำครอบครัวชินวัตร
 39. อิ๊งโพสต์ประเทศต้องไปต่อ ให้รอดูวันทักษิณกลับไทยยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะ
 40. สื่อกัมพูชาเผย ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ โผล่HBD ฮุน เซน
 41. ทักษิณโพสต์เองเลื่อนกลับไทย พร้อมเผยสาเหตุที่แท้จริง
 42. ชูวิทย์โต้กลับอุ๊งอิ๊ง หลังถูกว่าเพ้อเจ้อ ปมทักษิณถอยไม่กลับไทย
 43. ยังไง?ชูวิทย์ โพสต์เกมพลิก ทักษิณถอย ยกเลิกกลับไทย
 44. OMG! ชูวิทย์ เเฉภาพดีลซุปเปอร์ลับ บินตรงหา ทักษิณ ถึงฮ่องกง
 45. คุก VIP มีจริงหรือไม่? “ชูวิทย์” แฉ!มีออฟชั่นเพียบ
 46. ชูวิทย์ไขข้อข้องใจทำไมทักษิณกลับบ้านช่วงนี้ แฉซุปเปอร์ดีลสูตรข้ามขั้ว
 47. วิษณุ เผย3เรื่องเป็นพิเศษ กำชับราชทัณฑ์ดูแล ทักษิณ ชินวัตร
 48. ทักษิณรอด ป.ป.ช.ไม่พบมูล ปมจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสปี 45-47
 49. อุ๊งอิ๊ง ตอบข่าวธนาธร บินพบทักษิณ ยืนยันพ่อกลับไทยแน่
 50. ย้อน8คดีดัง ทักษิณ ชินวัตร ก่อนบินกลับไทย 10 ส.ค.
 51. ราชทัณฑ์เปิดขั้นตอนรับทักษิณ คุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษหลังถึงไทย
 52. ทักษิณ วิดีโอคอลคุย ครอบครัวเพื่อไทย พร้อมย้ำในเรื่องนี้?
 53. ช่อตอบแล้วข่าวลือธนาธรบินฮ่องกงพบทักษิณ ย้ำชัดเจ้าตัวอยู่ที่ไหน?
 54. อุ๋งอิ๋ง แพทองธาร โพสต์อวยพรวันเกิดทักษิณ ปักหมุดวันที่พ่อกลับเมืองไทย
 55. หมอดูดังผ่าดวงทักษิณ หวั่นเหตุการณ์ซ้ำรอยการเมืองร้อนระอุ!
 56. ฟังคำทำนาย หมอปลาย ถึง ทักษิณ เตือนก่อนกลับไทย
 57. ตะลึงนาฬิกาหรู ทักษิณ ใส่กลับไทยราคาตาแตก9หลักจุกๆ
 58. มิว นิษฐา และ สามี โผล่ให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร รับทักษิณกลับบ้าน

 59. >> ดูทั้งหมด :เกาะติดข่าว ทักษิณ กลับประเทศไทยในรอบ17ปี


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์