เฮทั้งประเทศ! “ผบ.ตร.” ปลดล็อค! “นั่งแคป” ไม่ต้องคาดเข็มขัด

เฮทั้งประเทศ! “ผบ.ตร.” ปลดล็อค! “นั่งแคป” ไม่ต้องคาดเข็มขัด

ผบ.ตร. ออกข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปลดล็อคให้คนนั่งในแคปรถกระบะไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ทีผ่านมา พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย โดยมีประเด็นสำคัญคือการกำหนดให้คนขับและคนโดยสารที่นั่งตอนหน้า รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเรื่องนี้กำหนดไว้ในข้อ 4(3) ของข้อกำหนดฉบับดังกล่าว ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา


เฮทั้งประเทศ! “ผบ.ตร.” ปลดล็อค! “นั่งแคป” ไม่ต้องคาดเข็มขัด

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) บอกกับสปริงนิวส์ว่า

ข้อกำหนดที่ออกมากำหนดให้คนขับและคนนั่งหน้ารถกระบะเท่านั้นที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่รวมถึงคนนั่งแค็บและคนนั่งเบาะหลังรถกระบะ แต่ระยะยาวต้องศึกษาว่าจะติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถกระบะอย่างไร เมื่อติดแล้วจะมีความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารได้จริงหรือไม่

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า


 เรื่องนี้หากเป็นผู้ขับรถกระบะและผู้ที่นั่งอยู่ข้างคนขับจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกปรับตามข้อกฎหมาย ส่วนผู้ที่นั่งบริเวณแคปรถกระบะ ยังต้องมีการหารือกับกรมการขนส่งทางบกในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ว่าจะออกกฎข้อบังคับเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยในส่วนของแคปรถกระบะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เพราะรถกระบะบางคันก็ยังไม่มีสายรัดเข็มขัดนิรภัยบริเวณแคป และขั้นตอนการจดทะเบียนและเสียภาษีก็จะต้องเปลี่ยนไปหากนับพื้นที่แคปรถกระบะที่นั่ง อีกทั้งต้องหารือกับผู้ผลิตรถกระบะด้วยว่าหากมีการออกกฎบังคับจริงรถที่ผลิตออกมาใหม่จะต้องมีการมาตรฐานในการติดตั้งสายรัดเข็มขัดนิรภัยอย่างไร และรถเก่าที่ได้จดทะเบียนไปก่อนหน้านี้แต่ไม่มีสายรัดเข็มขัดนิรภัยจะทำอย่างไร

รายงานข่าวเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ยังได้ออกข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกฉบับ เรื่อง "การชําระค่าปรับ การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชําระเงิน และกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522(ฉบับที่ 2) เพื่อกำหนดค่าปรับคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2 กรณี คือ 1.ขับขี่รถยนต์โดยไม่จัดให้คนโดยสารรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ค่าปรับ 400 บาท และ 2. คนโดยสารไม่รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยปรับ 400 บาท+

เฮทั้งประเทศ! “ผบ.ตร.” ปลดล็อค! “นั่งแคป” ไม่ต้องคาดเข็มขัด

สำหรับข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่กรมตำรวจได้ออกข้อกำหนด เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนตร์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2540 ไว้แล้ว นั้น โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ที่จะบังคับให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำ สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงออกข้อกำหนดไว้ 

ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2540

ข้อ 2 ให้ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งซึ่งติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศกรมการขนส่งางบก เรื่อง กำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555


เฮทั้งประเทศ! “ผบ.ตร.” ปลดล็อค! “นั่งแคป” ไม่ต้องคาดเข็มขัด

ข้อ 3 ประเภทและชนิดของรถยนต์ที่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยตามข้อ 2 ได้แก่

(1) ประเภทและชนิดของรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่
(ก) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
(ข) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
(ค) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
(ง) รถยนต์บริการ
(จ) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน
(ฉ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
(ช) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

(2) ประเภทและชนิดของรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เฉพาะรถตู้โดยสาร) ในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล

(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ลักษณะอื่นที่มิใช่ รถตู้โดยสาร) และรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งเกินกว่า 20 ที่นั่ง ในประเภทการขนส่งประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 การขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งส่วนบุคคล

(ค) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ทุกประเภทการขนส่ง
(ง) รถที่ใช้ในการขนส่ง ในประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก


เฮทั้งประเทศ! “ผบ.ตร.” ปลดล็อค! “นั่งแคป” ไม่ต้องคาดเข็มขัด

ข้อ 4 การใช้เข็มขัดนิรภัยตามข้อ 3 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) รถตามข้อ 3(1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป รถตามข้อ 3(1) (ช) และรถยนต์ส่วนบุคคลที่เปลี่ยนประเภทมาจากรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารที่นั่งตอนหน้าต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

(2) รถตามข้อ3(๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารทุกที่นั่ง ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

(3) รถตามข้อ 3(1) (จ) และ (ฉ) ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารที่นั่งตอนหน้า ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

(4) รถตามข้อ 3 (1) (จ) ที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารทุกที่นั่ง ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่เป็นรถยนต์ลักษณะนั่งสองแถว ให้ผู้ขับขี่และคนโดยสารที่นั่งตอนหน้า ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

(5) รถตามข้อ 3(2) (ก) และ (ข) ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารทุกที่นั่ง ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

(6) รถตามข้อ 3(2) (ค) ที่ผลิต ประกอบ นำ เข้า หรือจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารทุกที่นั่ง ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

(7) รถตามข้อ 3(2) (ง) ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารที่นั่งตอนหน้า ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ความในวรรคหนึ่ง (5) (6) และ (7) ไม่ให้ใช้บังคับกับที่นั่งตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ที่นั่งผู้ขับรถและที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าที่มีการจัดวางที่นั่งตามความยาวของรถซึ่งไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารตามวรรคหนึ่งขึ้นนั่งประจำที่นั่งของตนแล้ว ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย โดยใช้สายรัดร่างกายยึดเข้ากับที่นั่งของตนและต้องไม่ให้สายรัดหลุดออกได้การปลดเข็มขัดนิรภัยต้องกระทำได้โดยง่าย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr::springnews.co.th


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พระเณรบ้านนอก อัดคลิป “ธรรมะกับการนั่งท้ายกระบะ” ไม่น่าเชื่อยอดวิวเกือบล้าน
คุณหลอกดาว!!! หนุ่มโพสต์ถาม ไหนบอกว่าอนุโลม แต่ได้ใบสั่งใช้รถผิดประเภท
ตู่ นพพล รำพึงถึง ลุงตู่ กฎสงกรานต์ จะตายเพราะความเมา ก็ปล่อยตายโหงตายห่าไปเถอะ
ว่อนโซเชียล!!! กระบะเดือดเขียนด่าคำสั่ง ห้ามนั่งแค็บที่รถตัวเอง ด่าแบบนี้ได้ใจชาวเน็ต
พระมหาไพรวัลย์ ฝากถึงโยมม้า หลังดราม่าด่าเลว “เขาไม่ใช่ลูกน้องโยม อย่าเหมารวม”
ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ ตะมุตะมิ นั่งท้ายกระบะไม่ได้ หลังตำรวจบอกผิดกฎหมาย
“ปวิน” แซะ ม้า อรนภา เกิดความฉิบหายของคนทั้งประเทศ หลังด่าคนสาดน้ำท้ายกระบะ“เลว”
“โอ๊ค” หนุน ‘พ.ต.ท.’ โพสต์ติงห้ามนั่งกระบะจนโดนสอบ ใจต้องนิ่ง ขัดใจนาย แต่ได้ใจประชาชน
เลิกดราม่า!!! อีเจี๊ยบ เคลื่อนไหว ชื่นชมพลังประชาชน สรุปตอนนี้ยังไม่จับ
เพจดังชำแหละ กม.นั่งท้ายกระบะ จู่ๆหักดิบ บททดสอบของรัฐ มีกึ๋นแค่ไหน ได้พิสูจน์แล้วว่า...
ชาวดอย อู้คำเมือง ขอเห็นใจหมู่บ้านมีรถคันเดียว คนออกกฎหมายซื้อรถกี่คันก็ได้ (มีคลิป)
เอาแล้วไง!! ชาวบ้านเตรียมนั่ง รถกระบะแบบใหม่ หลังนั่งท้ายกระบะไม่ได้!!
สดๆร้อนๆ ภาพจริง ตร.จริง ปชช.ต้องการคำตอบ?บังคับใช้วันแรกแต่เป็นซะเอง
อุ๋ย บุดด้าเบลส แนะไปจับพวกเมาแล้วขับ น่าจะมีประโยชน์กว่า
หลัง ตร.ออกมาเผยวิธีนั่งท้ายกระบะสาดน้ำ แบบไม่โดนจับ ชาวเน็ตคันปาก วิจารณ์หนักมาก
นอนแม่งเลย! ‘แทค ภรัณยู’โพสต์เดือด บอกซื้อรถเอง จ่ายภาษีเอง แต่ห้ามนั่ง!!!
“ม้า อรนภา” ด่าโคตรแรง!! พวกเล่นน้ำท้ายรถกระบะ เลว..!!! (ชมคลิป)
น้ำตาท่วมโซเชียล!! ทหารภาคใต้ โพสต์...จับชาวบ้านนั่งหลังกระบะ ผมทำไม่ลงจริงๆ...
ตลกร้าย!!! เพจรั้วของชาติโพสต์เศร้า พวกเราจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ อย่างผิดกม.ใช่ไหม
คนไทยว่าไง!! พ.ต.ท.เอกราช โดนเรียกสอบแล้ว! หลังโพสต์ต้านนั่งท้ายกระบะ!!
น้าเดช” โพสต์เตือนนายกฯ จับคนนั่งแคปกระบะช่วงสงกรานต์-จลาจลทั้งประเทศแน่!
มือปราบจอนนี่ ออกโรง โพสต์เรื่องนั่งท้ายกระบะ ว่าแบบนี้.. ได้ใจไปเต็มๆ
โจอี้ บอย โพสต์สวนทันควัน หลังออกกฎห้ามนั่งท้ายกระบะ-แคปหลัง ซัดเบาๆ จับคนพวกนี้ก่อนดีไหม!!
พูดแล้วทำจริง!! เริ่มจับแล้ว นั่งกระบะท้าย-ปรับทันที ข้อหา ขับรถไม่ตรงตามประเภท!!
เฮียมาร์ค โพสต์แรงไปอี๊ก ด่า ม.44 ห้ามนั่งท้ายรถกระบะ อ่านแล้วเจ็บ
สารวัตรชุมพรโพสต์เรื่องห้ามนั่งกระบะหลัง บอกเลยโดนใจวัยรุ่นสุดๆ
ฟังชัดๆนะคนไทย ห้ามนั่งท้ายกระบะ ว่าผมก็ไม่ถูกนะ นายกฯ เป็นคนตัดสินใจ
อย่าไปด่าบิ๊กตู่ เพราะ ‪บิ๊กป้อม เป็นคนคิดไอเดีย ห้ามนั่งแค๊ป-ท้ายกระบะ(มีคลิป)
ด่วนที่สุด !!! นายกฯสั่งเลื่อนจับปรับ นั่งท้ายรถกระบะ -แคปช่วงหลังสงกรานต์
ตำรวจเผยวิธีนั่งท้ายกระบะสาดน้ำช่วงสงกรานต์ ทำแบบนี้ไม่โดนจับ!!!
ในที่สุดก็ถอย!! ตร.ยอมให้นั่งในแคปรถกระบะได้ หลังออกกฎ ห้ามนั่งปิคอัพแค็บ จนประชาชนต่อต้าน!!
รอดูผลก็แล้วกัน อดีตรองปธ.สภาฯติงคนตั้ง กม.ห้ามนั่งหลังกระบะ
อธิบดีขนส่งยันห้ามนั่งแคป แนะประชาชนไปกันเยอะให้เหมารถตู้กันไปแทน!!!!

>> ดูทั้งหมด


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์