ฟ้อง สมยศ-เนตร กับพวกรวม8คน ช่วยเหลือคดีบอส อยู่วิทยา


 ฟ้อง สมยศ-เนตร กับพวกรวม8คน ช่วยเหลือคดีบอส อยู่วิทยา

อัยการสูงสุดรับดำเนินคดีอาญาตามมติ ป.ป.ช. ฟ้อง "สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง - เนตร นาคสุข" ร่วมกันเปลี่ยนความเร็วรถ "บอส อยู่วิทยา"

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด แจ้งมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ขอให้ดำเนินคดีอาญาฟ้อง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พลตำรวจตรี ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 พันตำรวจเอก วิรดล ทับทิมดี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นายเนตร นาคสุข ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 นายธนิต บัวเขียว ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 นายชูชัย หรือพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13 รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 19 ดังนี้

วันนี้ (27 ก.พ. 67) อัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาทั้งแปด ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้

(1) พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1)

(2) พลตำรวจตรี ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5) ฟ้อง สมยศ-เนตร กับพวกรวม8คน ช่วยเหลือคดีบอส อยู่วิทยา

ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลง และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 157, 200 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 4, 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

(3) พันตำรวจเอก วิรดล ทับทิมดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน (สบ 3) สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7) ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง

และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 157, 200 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 4, 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

 ฟ้อง สมยศ-เนตร กับพวกรวม8คน ช่วยเหลือคดีบอส อยู่วิทยา

(4) นายเนตร นาคสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10) ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ฐานเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลง และฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 200 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 4, 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

(5) นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม พนักงานอัยการ (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9)

(6) นายธนิต บัวเขียว (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12)

(7) นายชูชัย หรือพิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13)

(8) รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 19)

 ฟ้อง สมยศ-เนตร กับพวกรวม8คน ช่วยเหลือคดีบอส อยู่วิทยา

ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือให้รับโทษน้อยลง และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86, 157, 200 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 4, 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

อัยการสูงสุด มอบหมายให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดี ผู้ถูกกล่าวหาทั้งแปดคนแทนอัยการสูงสุด และให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อให้ดำเนินการส่งผู้ถูกกล่าวหาทั้งแปดที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับดำเนินคดีฟ้อง โดยให้ส่งตัวไปยังสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต เพื่อฟ้องคดีภายในอายุความตามกฎหมายต่อไป

 


 ฟ้อง สมยศ-เนตร กับพวกรวม8คน ช่วยเหลือคดีบอส อยู่วิทยา

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาอื่น ๆ ได้แก่

พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และ พันตำรวจเอก วิวัฒน์ สิทธิสรเดช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกันไว้เป็นพยาน

พันตำรวจโท ปัณณ์ณภณ นามเมือง หรือคทาธร พัชรนามเมือง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 พลอากาศโท จักรกฤช ถนอมกุลบุตร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 14 และ พลอากาศโท สุรเชษฐ ทองสลวย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตาม ป.วิ. อาญา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 63

พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ถูกกล่าวที่ 11 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 64

นายธานี อ่อนละเอียด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 พันตำรวจโท ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 16 นายอุสาห์ ชูสินธ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 17 และนางสาวณัฎณิชา ทองชื่น ผู้ถูกกล่าวหาที่ 18 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ชี้มูลความผิด

หากมีความคืบหน้าการดำเนินคดีของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ตามคำสั่งของอัยการสูงสุดที่รับดำเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งแปด งานโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด จะแถลงให้ทราบต่อไป

 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. ตร.แถลงผลตามตัว บอส อยู่วิทยา แจงปมงบไม่พอบินจับ-อยู่ออสเตรีย
 2. ตั้งสอบวินัยร้ายแรง เนตร นาคสุข อดีต รองอัยการสูงสุด สั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา
 3. จับตา!สรุปผลสอบวินัย เนตร นาคสุข สั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา
 4. ผลสอบวินัย เนตร นาคสุข สั่งไม่ฟ้องคดีบอส ผิดวินัยไม่ร้ายแรง
 5. ตร.เร่งประสานดูไบ หลังลือสะพัด บอส วรยุทธ หนีกบดาน
 6. นายกฯ เร่งประสาน อินเตอร์โพล จับ บอส อยู่วิทยา ได้ทันที!
 7. สะท้านทั้งบาง! ดีเอสไอรับคดีบอสเป็นคดีพิเศษ
 8. ประสานอินเตอร์โพล ออกหมายแดง-ชี้พิกัด ล่าตัว ‘บอส อยู่วิทยา’
 9. อัยการมติเอกฉันท์สั่งฟ้อง 2 ข้อหา คดี “บอส อยู่วิทยา”
 10. สำนักข่าวอิศรา ถอดคำพูด ’อัยการ-บิ๊กสีกากี’ ใน ‘เทปลับ’ ปั้นความเร็วรถคดี ’บอส’
 11. สั่ง ตม.ทุกด่านหากพบ บอส อยู่วิทยา จับกุมได้ทันที!
 12. แถลงสรุปคดี ‘บอส อยู่วิทยา’ มีการสมคบคิด ทำสำนวนสมยอมไม่สุจริต
 13. ตำรวจ จ่อออกหมายจับสากล “บอส อยู่วิทยา”
 14. จ่อส่งผลสอบคดี‘บอส’ให้นายกฯแย้มดุจมหากาพย์เหมือนละคร
 15. ศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับ ‘บอส อยู่วิทยา’ 3 ข้อหา อายุความ15ปี
 16. ทนายความ เผย บอส ถูกกลั่นแกล้ง วอนคืนพาสปอร์ตกลับประเทศ!
 17. หน.คณะตรวจดุลพินิจ เนตร ไขก๊อกลาออก ชี้เรียกศรัทธา ปชช. ต้องจริงใจ
 18. ‘สมยศ’ โชว์หลักฐานชี้แจง หลังถูกโยงคดี บอส วรยุทธ
 19. เผยมติก.อ.ไม่ตั้งกก.สอบ เนตร นาคสุข กรณีสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา
 20. รังสิมันต์ โรมเผยตัวละครลับทำความเร็วรถบอส อยู่วิทยาเปลี่ยนไป
 21. พบตำรวจกว่า 20 นาย บกพร่องคดี ”บอส” ยศสูงสุดระดับ รอง ผบช.
 22. บอส อยู่วิทยา สร้างโบสถ์ 8 ล้าน ชดใช้กรรม ดต.วิเชียร
 23. ชูวิทย์ แฉคดี บอส ร้องขอความเป็นธรรม 13 รอบ ถูกยุติทุกครั้ง!
 24. CNN เผย บอส อยู่วิทยา ทำสังคมถกเถียงลุกลาม รวยกับจนต่างกัน
 25. งานเข้า! ตำรวจ 14 นาย ถูกสอบวินัย ทำคดี บอส อยู่วิทยา พลาด
 26. เนตร ยืนยันสั่ง ‘คดีบอส’ ตามสำนวน แต่ขอลาออกเพื่อองค์กร
 27. อัยการ แฉ “พ.ต.อ.ธนสิทธิ” ถูกบังคับกลับลำ ช่วย “บอส วรยุทธ”
 28. ทนายบอส เผยเยียวยาครอบครัว‘ด.ต.’ทั้งเงิน-จิตใจ
 29. วิชา​ ซัด เนตร ลาออกไม่มีผล -บิ๊กแป๊ะ รับผิด ตามสางคดีบอส
 30. เปิดจม. เนตร นาคสุข แจงคดี บอส อยู่วิทยา “รับผิดชอบลาออก”
 31. ศรีสุวรรณ ร้องเอาผิด เนตร นาคสุข ไม่ฟ้องบอส - ล่าสุดลือ ยื่นหนังสือลาออกแล้ว!
 32. แฉคดีบอสมีใบสั่ง บิ๊กตร. เปลี่ยนความเร็ว ทำ พฐ.หนักใจ
 33. อัยการสั่ง สอบใหม่ความเร็วรถ-แจ้งข้อหาเสพโคเคน คดีบอส
 34. 5อัยการแจงคดี‘บอส’พบพิรุธ‘ถ่วงเวลา’ร้องยุติคดี10กว่าครั้ง
 35. เปิดคำให้การ “บอส อยู่วิทยา” ยัน! ไม่ได้หนีแต่กลัวเป็นอันตราย
 36. น้องบิ๊กป้อม ยันไม่เคยรับงานช่วยคดี บอส กระทิงแดง ชี้กมธ.กม.ทำตามหน้าที่
 37. ตร.กลับลำความเร็ว ‘บอส’ ซิ่งมา 177 กม./ชม. - ตั้งข้อหาเสพโคเคน
 38. “บิ๊กอู๊ด”ยันหมายจับ”บอส”ยังอยู่ตม.ไม่มีหน้าที่ถอน
 39. เจอแล้ว! คนทุบมือถือพยานปากเอกบอส อยู่วิทยา
 40. นายกฯ ลั่น!ไม่โอเค คดี ”บอส” ทำลายระบบกฎหมาย-ยุติธรรม
 41. ยืนยัน! ‘บอส อยู่วิทยา’ ยังเป็นผู้ต้องหา ขอให้ปชช.สบายใจได้
 42. อัยการเสียงแตก! รับไม่ได้ผลสรุปคดี บอส - ก.อ.ออกหนังสือจี้ ชี้ 6 ปม
 43. หลุดอีก!ใบประกอบวิชาชีพ“วิศวกร” ประเมินความเร็วรถ “บอส” หมดอายุปี 59
 44. “วีรชัย” ร้องสอบแพทย์ให้ความเห็นปมโคเคน “บอส”
 45. “อัยการ” จี้ตำรวจสอบใหม่คดี “บอส อยู่วิทยา” พุ่งปม “โคเคน-ขับรถเร็ว”
 46. คณะทำงานชงตั้งทีมสอบรองอัยการสูงสุด กลับคำสั่งไม่ฟ้อง‘บอส’
 47. คดี ‘จารุชาติ’ เป็นการด่วนสรุป มาตรฐานกลางตามสากลเมืองไทยยังไม่มี!
 48. “สมัคร เชาวภานันท์” ทนายความเปิดปากครั้งแรก คดีบอส อยู่วิทยา
 49. ทนายดังชี้! คดี บอส อยู่วิทยา รื้อใหม่ได้ มี พยานใหม่ ตัวแปรพลิกคดี!
 50. คนฝากงานให้จารุชาติพยานปากสำคัญบอส อยู่วิทยา เผยชีวิตเร่ร่อน เชื่อไร้คนจ้าง
 51. นักกฎหมาย ชี้ แนวทางรื้อคดี ‘บอส อยู่วิทยา’
 52. ทิ้งบอมบ์ตำรวจเละ! อัยการเปิด 7 ข้อสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา
 53. หลักฐานมัดผลตรวจสารในตัว บอส เกิดจากเสพโคเคน
 54. วิษณุรับคำสั่งไม่ฟ้องบอสของอัยการถือเป็นเด็ดขาด
 55. แถลงความคืบหน้าคดี บอส อยู่วิทยา -หมอฟัน ยันใช้แค่อะม็อกซีซิลลิน รักษา
 56. หมอฟันของ บอส เผยรักษาจริง 5 วันก่อนขับชน ยันไม่ได้ใช้โคเคน!
 57. ญาติดาบวิเชียร ไม่ติดใจ บอส เยียวยา 3 ล้าน -ส่วนคดีเป็นเรื่องของตำรวจ
 58. ความในใจปรเมศวร์ อินทรชุมนุม1ใน7 อัยการ สอบสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา
 59. คู่กรณีพยานปากเอกคดีบอส อยู่วิทยา ที่เสียชีวิตกะทันหัน ยืนยันถูกชนก่อน และไม่ได้รับงานใครมา!
 60. สลด!ลูกสาวไม่รู้พ่อเป็นพยานให้“บอส อยู่วิทยา” รับศพหลังเสียชีวิตกระทันหัน
 61. เอาผิดเมาแล้วขับ บอส อยู่วิทยา ไม่ได้ โคเคนที่เจอแค่ใช้ผสมยารักษาฟัน
 62. ดูชัดๆ บอส วรยุทธ อยู่ตรงไหนของตระกูล อยู่วิทยา
 63. เปิดคลิป! พยานปากเอกคดี บอส อยู่วิทยา ขี่จยย.เฉี่ยวชนดับ
 64. เปิดข้อมูล ‘จารุชาติ มาดทอง’ พยานปากเอกคดี บอส อยู่วิทยา
 65. บิ๊กแป๊ะ อยู่มา 5 ปีไม่เคยเห็นสำนวนคดี บอส อยู่วิทยา
 66. พยานปากเอก ยัน บอส อยู่วิทยา ขับรถเร็ว 80 เสียชีวิตกะทันหัน!!
 67. “บิ๊กตู่” ยันไม่ปล่อยคดี”บอส อยู่วิทยา”พร้อมแจงปมเงินบริจาค 300 ล้าน
 68. จอมขวัญ ติดต่อ “2 พยาน” ของบอสไม่ได้ เปิดวิเคราะห์ความเร็วรถหรูเกิดกำหนดหรือไม่!?
 69. พี่น้องอยู่วิทยา ร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษสังคมถึงกระทำของบอส
 70. 3 กมธ.เรียกอัยการ-ผู้เกี่ยวข้อง แจงพิรุธคดี บอส อยู่วิทยา 5 ส.ค.นี้
 71. ตร.แถลงปมไม่แย้งคดี ”บอส อยู่วิทยา” ยืนยันคดีสิ้นสุดแล้ว
 72. บิ๊กตู่ สั่งตั้ง วิชา มหาคุณ เป็นประธานสอบคดี บอส อยู่วิทยา
 73. สำนวนยังไม่เสร็จ! อัยการ ขอเลื่อนพบ กมธ. แจงคดี บอส อยู่วิทยา
 74. บิ๊กป้อม พูดถึงคดี บอส อยู่วิทยา พร้อมตอบข้อสงสัยของปชช.
 75. เริ่มแล้ว! คณะทำงานอัยการประชุมนัดแรก คดี ‘บอส อยู่วิทยา’
 76. เปิดสำนวนไม่ฟ้อง‘บอส วรยุทธ’ 2พยานโผล่ให้การดาบวิเชียรเปลี่ยนเลน
 77. คณาจารย์นิติฯธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ ผมสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา
 78. เปิด 10 บริษัท ‘บอส อยู่วิทยา’ ถือหุ้นอยู่มีอะไรบ้าง!?
 79. เผย 7 รายชื่อ ตรวจสอบสำนวนพิจารณาคดี ‘บอส อยู่วิทยา’
 80. บิ๊กตู่สั่งเกาะติดคดี บอส อยู่วิทยา ยันไม่เคยช่วยเหลือ-แทรกแซง
 81. อสส.สั่งตั้งคณะทำงาน 7 คน ตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี ‘บอส อยู่วิทยา’
 82. อัยการสูงสุด เรียกตรวจสำนวนคดี บอส อยู่วิทยา 29 ก.ค.นี้!
 83. ศาลรธน.แจง! ทวีเกียรติ ปัดเขียนบทความแสดงความเห็นคดี บอส อยู่วิทยา
 84. เปิดหลักฐานจากพยาน สาเหตุ ‘ด.ต.วิเชียร’ ตกเป็นผู้ต้องหาที่ 2
 85. มูลนิธิเมาไม่ขับ จี้! ‘ผบ.ตร.-อัยการ’ แจงเหตุผลคดี ‘บอส อยู่วิทยา’
 86. กระทิงแดง แจง! บอส อยู่วิทยา ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือ
 87. พี่ชายเหยื่อ บอส อยู่วิทยา พ้อไม่ได้รับความยุติธรรม รวย-จน คนละมาตรฐาน
 88. สื่อนอกวิเคราะห์คดีบอส อยู่วิทยา “ถนนเมืองไทยอันตรายถึงตาย โดยเฉพาะถ้าคุณจน”
 89. ทั้งอึ้งทั้งเหวอ!เอกสารไม่ฟ้องบอสกระทิงแดงพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ต้องหา
 90. ย้อนรอยคดีลูกกระทิงแดง ชาวบ้านงงผ่าน8ปีอัยการเพิ่งสั่งไม่ฟ้อง
 91. เปิด 5 เงื่อนงำ คดีพลิกของบอส ทำไมปล่อยรอดทุกคดี!?
 92. ตร.ยันไม่สองมาตรฐาน บอส อยู่วิทยา -วอนสังคมอย่าสร้างวลี คุกมีไว้ขังคนจน
 93. เอกสารสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา ของจริง-ตร.รับถอนหมายจับเกลี้ยง
 94. บอส ทายาทกระทิงแดงหลุดคดีขับรถชนตร.ดับ อัยการสั่งไม่ฟ้องทุกข้อหา
 95. CSILA แฉภาพฌอน บูรณะหิรัญ โผล่วัดดัง
 96. ชูวิทย์ โพสตถึง บอส VS บ่อน บอกถ้ารู้ เฮียตี้ เด็กใครแล้วจะหนาว
 97. อีเจี๊ยบ เปรียบเทียบสองคดีใหญ่ กับพฤติกรรมคน เห็นชัดๆเลย3ข้อ
 98. ชูวิทย์ เปิด 7 กลยุทธ์หลุดคดี “คนรวย” ทำได้ แต่คนจน อด!
 99. รองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ พ้อ คดีบอส อยู่วิทยา แล้วอย่างนี้จะสอนเด็กยังไง?
 100. คนสนิทตระกูลอยู่วิทยา วอนอย่าเหมารวม คนดีๆ ก็มี เหมือนกัน
 101. หมอฟันงงทั้งประเทศ ยันเลิกใช้ โคเคน ในการรักษาฟันนานแล้ว
 102. อาจารย์ดังชี้ใช้โคเคนเป็นยาชารักษาฟัน ต่างจากโคเคนเสพร่วมแอลกอฮอล์
 103. เปิดคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่น คดี บอส อยู่วิทยา เหน็บเงินซื้อบาปในนรกได้!!
 104. ชูวิทย์ มาแล้ว! ยัน คดี ‘บอส อยู่วิทยา’ จบแล้ว สอบไปก็ไร้ผล
 105. ส.ว.วันชัย ฉะ!คดีบอส ไม่ผิดแล้วหนีหาสวรรค์วิมานอะไร ลั่น!เงินซื้อได้ทุกอย่าง
 106. ‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ 9 ข้อพิรุธ คดี ‘บอส อยู่วิทยา’ อัยการ-ตร.ต้องตอบ!
 107. ปารีณาเดือด! ซัดพวกลูกช่างโหน ยันบิ๊กตู่ไม่ได้ช่วยทายาทกระทิงแดงหลุดคดี
 108. หลายค่ายรถดัง ประกาศงดส่งเครื่องยนต์ให้ เร้ด บูลล์ เรซซิ่ง ตอบโต้ บอส อยู่วิทยา
 109. อัยการปรเมศวร์ ยอมรับพูดไม่ออก เมื่อชาวเน็ต อยากฟังความคิดเห็น คดี ‘บอส อยู่วิทยา’
 110. เผยเลขคำนวณความเร็วเฟอร์รารี่ ‘บอส อยู่วิทยา’ ไม่เข้าประมาท!?
 111. ต๊ะ-นารากร อธิบาย รายละเอียดทรัพย์สิน นาย เฉลียว อยู่วิทยา แบ่งเป็นสองสาย
 112. วีระ สมความคิด แฉหลักฐานเด็ด บอส อยู่วิทยา วอนบิ๊กตู่ตามติดคดี
 113. อ.ปริญญา ชี้คดีบอสร้ายแรง ยิ่งตอกย้ำคุกมีไว้ขังคนจน -จี้ 2 หน่วยงานชี้แจง
 114. ควีน ฟาดเจ็บคดี ‘บอส อยู่วิทยา’ อย่าแปลกใจ ที่รอดได้สบาย
 115. นายกฯ เคลื่อนไหวถึง บอส อยู่วิทยา ออกหมายแดงล่าตัว!
 116. อดีตผู้พิพากษา ซัด! เนตร นาคสุข ลาออกเพื่อ! ยังไงก็หนีความผิดไม่พ้น
 117. บอส โดนแล้ว! อัยการสูงสุด สั่งฟื้นคดี แจ้ง 2 ข้อหายาเสพติด-ขับรถประมาท
 118. ไขข้อพิรุธเหตุ ‘จารุชาติ’’ เสียชีวิต!- สารวัตรแรมโบ้ ชี้!คดีบอสแปลกที่สุดในโลก
 119. ดร.เจษฎ์ สุดงง!คดีบอส ไม่จบที่ศาล ชี้!หากรัฐฯ ปฏิรูปไม่ได้ หวั่นม็อบลุกลาม
 120. โผล่อีก! รถหรูพุ่งชนตร.แล้วหนี ยื้อคดีจนหมดอายุความ เมียหวั่นซ้ำรอย บอส
 121. ญาติดาบวิเชียร โต้ไม่เคยรับเงินเยียวยา 30 ล้าน ปลงสงสัยจะตายฟรี!
 122. อ.อ๊อด มั่นใจ บอส ซิ่งมาเกิน100แน่นอน ซัด!เรื่องนี้ต้องมีคนติดคุก กู้หน้าประเทศ
 123. ทนายแคลงใจ รองอัยการสูงสุด ช่วยคดีบอส -ลือสนั่น! 1ในพยาน สนิทกับอยู่วิทยา
 124. นักวิชาการยัน บอส ซิ่งมา177กม.ต่อชม.จริง! - ทนายดัง เชื่อสามารถพลิกคดีได้!
 125. ผู้การแต้ม แฉ! มีคนดึงให้คดี บอส อยู่วิทยา หมดอายุความ
 126. ดร.เสรีผ่าปมร้อน เตือนไอ้ห้อย-ไอ้โหนโยนหินให้ถูกที่คดีบอส อยู่วิทยา
 127. ทีมทนาย ผ่าคดี‘บอส อยู่วิทยา’ แปลกสุดในประเทศ เสียใจเรื่องจบแบบนี้
 128. ทราย เจริญปุระ จัดอีกชุด โพสต์ประโยคเด็ด ถึงคดี บอส อยู่วิทยา

 129. >> ดูทั้งหมด :บอส อยู่วิทยา หลุดคดี8ปี อัยการสั่งไม่ฟ้อง


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี ช่อง 3


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์