บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ปลด บอร์ดรฟท. ยกชุด

บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ปลด บอร์ดรฟท. ยกชุด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้
มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และให้คณะกรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบด้วยบุคคลตามข้อ ๒ ของคําสั่งนี้ จนกว่านายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
(๑) นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ
(๓) นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ
(๔) นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ
(๕) พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ
(๖) นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ
(๗) นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ
(๘) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นกรรมการ
(๙) นายอํานวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ

ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนอนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น


ข้อ ๔ ให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกตําแหน่งหนึ่ง จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งนี้ได้


Cr.voicetv

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์