ลอตเตอรี่พลัส เฮลั่น!! ศาลยกเลิกคำสั่งปิดเว็บ เพราะเหตุนี้...?


ลอตเตอรี่พลัส เฮลั่น!! ศาลยกเลิกคำสั่งปิดเว็บ เพราะเหตุนี้...?


วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งในคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์จำนวน 2 โดเมนเนม คือ ล็อตเตอร์พลัส.com และ lotteryplus.co.th ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีบริษัทลอตเตอรี่พลัส จำกัด เป็นผู้คัดค้าน

คดีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2567 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ เนื่องจากตรวจพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นการพนันและละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 23 พ.ค.2567 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวนและมีคำสั่งดังกล่าว และเพิกถอนคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ URL www.ลอตเตอรี่พลัส.com และ www.lotteryplus.co.th และยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้คัดค้านประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม URL www.ลอตเตอรี่พลัส.com และ www.lotteryplus.co.th ของผู้คัดค้าน

โดยผู้คัดค้านไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้านเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวฉบับละ 80 บาท โดยคิดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บสลากกินแบ่งจากผู้ซื้ออีกฉบับละ 25 บาทต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ปคบ.) มีหนังสือถึงผู้ร้อง แจ้งเรื่องการตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาเป็นการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งแก่ผู้บริโภคในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

และมีพฤติกรรมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพวาดบนสลากกินแบ่ง โดยวิธีการนำภาพสลากกินแบ่ง ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการค้า ผู้ร้องตรวจสอบแล้วจึงขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งศาลไต่สวนและมีคำสั่งแล้วตามที่กล่าวข้างต้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านหรือไม่ ผู้คัดค้านได้คัดค้านคำร้องว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20(3) และไม่ใช่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะยื่นคำร้องก่อนรัฐมนตรีมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยื่นคำร้อง

เห็นว่าข้อเท็จจริงปรากฏตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เอกสารท้ายคำร้อง
ลำดับ 4 หนังสือขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารท้ายคำร้องลำดับ 5 หนังสือการขอให้พิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เอกสารท้ายคำร้องลำดับ 6

 
และหนังสือขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจให้มีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ พลัส.com และ lotteryplus.co.th เอกสารท้ายคำร้องลำดับ 7 และลำดับ 8 ตามลำดับ ซึ่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นชอบ อันเป็นการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แล้ว ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้อง

ปัญหาวินิจฉัยประการต่อมาว่า มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านออกจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่น ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 20(3) แห่ง พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 จากกรณีที่แพลตฟอร์ม ลอตเตอรี่พลัส.com และ lotteryplus.co.th ของผู้คัดค้านมีรูปแบบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้ผู้บริโภคชำระค่าเช่าตู้เซฟหรือเช่าพื้นที่เก็บลอตเตอรี่ฉบับละ 25 บาท

ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517และยังไม่ได้ออกรางวัล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่ง อันเป็นความผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517

เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายและที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้า อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้

แต่เนื่องจากข้อหาเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และยังไม่ได้ออกรางวัล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่ง ซึ่งจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทซึ่งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มาตรา 39 กำหนดให้เป็นพินัย พนักงานสอบสวนจึงส่งเรื่องกลับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป
ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ได้ความตามคำเบิกความของพยานผู้ร้องปาก พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่าความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน มีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาบริษัทผู้คัดค้านไว้เท่านั้น โดยไม่ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ซึ่งจากการไต่สวนพยานผู้คัดค้านนายศุภชัยก็ได้ความว่า ผู้คัดค้านได้เสนอขายและขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาฉบับละ 80 บาท ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดไว้ในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้คัดค้านตามคำร้องเป็นการซื้อขายในทางปกติ

หากผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีความประสงค์ฝากสลากไว้กับผู้คัดค้าน หรือเลือกวิธีการให้ผู้คัดค้านส่งต้นฉบับให้ผู้ซื้อทางระบบขนส่ง ผู้ซื้อสามารถจองคิวเข้าซื้อสลาก ณ ที่ทำการของผู้คัดค้านได้ โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

โดย พ.ต.ท.ประทีป ได้ตอบทนายผู้คัดค้าน ว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่าผู้คัดค้านได้ถูกดำเนินคดีหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงหลอกขายสลากกินแบ่งแต่อย่างใด

 ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ นายศุภชัย พยานผู้คัดค้านเบิกความว่า การนำโลโก้หรือตราบริษัท หรือสัญลักษณ์ของผู้คัดค้านมาปิดบริเวณสลากกินแบ่งรัฐบาล มิได้กระทำโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากเป็นสลากกินแบ่งฉบับจริงไม่มีการเติมตัดทอน แก้ไขในสลากกินแบ่งแต่อย่างใด

การนำสัญลักษณ์ของผู้คัดค้านซ้อนทับก็เพื่อป้องกันการคัดลอกรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแพลตฟอร์มของผู้คัดค้านเอาไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือนำไปหลอกเวียนขายต่อประชาชนโดยไม่มีต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว หรือทำไปนำไปใช้ในทางทุจริต

ในทางคดีจึงเห็นว่าผู้คัดค้านมีข้อต่อสู้ ดังนั้น การที่เพียงแต่มีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านโดยไม่ปรากฏเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน และไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใดๆ

ในขณะเดียวกันผู้คัดค้านก็มีเหตุผลคอยรองรับการต่อสู้คดี พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงที่ได้ความเปลี่ยนเเปลงไป จึงเห็นว่ายังไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านออกจากระบบคอมพิวเตอร์

จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน2 URL/โดเมนเนม ได้เเก่ ลอตเตอรี่พลัส.com และ lotteryplus.co.th ตามคำสั่งวันที่ 17 พ.ค.2567 มีผลนับเเต่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ให้ยกเลิกการปิดกั้นเเละลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านลงวันที่ 24 พ.ค.2567 สิ้นผล จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลงเป็นอย่างอื่น คำขออื่นให้ยกเครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์