โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 3นาย


 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 3นาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

ร้อยเอกหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น พันตรีหญิง

ร้อยเอกหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็น พันตรีหญิง

จ่าสิบเอก พิชิตร โกยรัมย์ เป็น ร้อยตรี
 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 3นาย

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์