เปิดเกณฑ์ปรับเงินเดือนขรก.ฐานใหม่


เปิดเกณฑ์ปรับเงินเดือนขรก.ฐานใหม่


เปิดเกณฑ์ปรับเงินเดือนขรก.ฐานใหม่ปวช.-ป.เอก เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว ใครได้บ้างเช็กเลย

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ หลักการการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ

สำหรับ แนวทางดำเนินการที่ก.พ.เสนอนั้น ประกอบด้วย

1.การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี โดยมีเป้าหมายการปรับอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิหลัก) ดังนี้

1. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปัจจุบัน 8,400-10,340 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 10,340-11,380 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 11,380-12,520 บาท 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 12,650-13,920 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 13,920-15,320 บาท 3. ปริญญาตรี ปัจจุบัน15,000-16,500 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 16,500-18,150 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 18,150-19,970 บาท 4. ปริญญาโท ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 19,250-21,180 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 21,180-23,300 บาท และ 5. ปริญญาเอก ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 23,100-25,410 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 25,410-27,960 บาท

2. การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี

โดยกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ข้าราชการในหน่วยธุรการของศาล ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการในสำนักงานขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการธุรการอัยการ ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับ ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 256

3.การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในช่วงปี พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เห็นควร พิจารณาปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิม เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท เป็น เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท และปรับเพดานชั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิม เดือนละ 10,000 บาท เป็น เดือนละ 11,000 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญขั้นต่ำ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท ซึ่งการปรับเพดานเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในครั้งนี้ จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ทหารกองประจำการ และผู้รับบำนาญ และคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยให้ส่วนราชการใช้จ่ายจากงบประมาณของแต่ละส่วน ราชการเป็นลำดับแรก


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์