เปิดชื่อ 23 ลูกเรือหลวงสุโขทัยยังสูญหาย ไม่รู้ชะตากรรม


เปิดชื่อ 23 ลูกเรือหลวงสุโขทัยยังสูญหาย ไม่รู้ชะตากรรม


เปิดชื่อ 23 ลูกเรือหลวงสุโขทัยยังสูญหาย ไม่รู้ชะตากรรม ทหารอีก 18 นายยังรักษาตัว กำลังพลที่กลับบ้านแล้วรวมทั้งสิ้น 58 นาย ทร.ยังระดมค้นหาเพิ่ม

วันที่ 21 ธ.ค.65 พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติการในการค้นหาและช่วยเหลือ กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยในวันนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรืออากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในการค้นหา ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติการโดยคำนวณจากทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลม รวมทั้งบริเวณที่ตรวจพบและช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยล่าสุด นำมาพิจารณาพื้นที่ที่เป็นไปได้ว่ากำลังพลที่เหลือจะอยู่ตรงบริเวณดังกล่าว

โดยวันนี้มุ่งเน้นเส้นทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในระยะ 40 ไมล์ทะเลจากจุดเรือจมโดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 11 พื้นที่ ปัจจุบันมีเรือในพื้นที่จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรีรับผิดชอบพื้นที่ 6 และ 7 เรือหลวงนราธิวาสรับผิดชอบพื้นที่ 9 เรือหลวงนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ 10 และ 11 นอกจากนั้นกองทัพเรือส่งเรือหลวงตากสินเข้าพื้นที่ เพื่อเสริมกำลังในการค้นหา ขณะที่ศรชล.จัดเรือตรวจการชายฝั่งเข้าร่วมในการค้นหา โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งพร้อมกับจัดกำลังเสริมประกอบด้วย UAV เพิ่มในการค้นหานอกจากนั้นในส่วนของ ศรชล. ได้มีการประสานไปยังสมาคมเรือสินค้าแจ้งให้เรือที่เดินทางในเส้นทางต่างๆ ช่วยตรวจสอบและให้การช่วยเหลือกำลังพลที่อาจพบในพื้นที่เดินเรือ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สรุปยอดกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ยังคงสูญหาย

รายชื่อกำลังพลที่สูญหาย รวมทั้งสิ้น 23 นาย
1.ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม
2.จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ
3.พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์
4.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
5.จ่าเอก ชูชัย เชิดชิด
6. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
7.จ่าโท สหรัฐ อีสา
8.จ่าตรี นพณัฐ คำวงศ์
9.จ่าตรี สถาพร สมเนื้อ
10.จ่าตรี ศราวุธ นาดี
11.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
12.จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท
13.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง
14.พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
15.พลทหาร อับดุลอาชีด มะแอ
16.พลทหาร สุทธิพงษ์ หงส์ทอง
17.พลทหาร จำลอง แสนแก
18.พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เชียว
19.พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
20.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
21.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง
22.พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด
23.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ

รายชื่อกำลังพลที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 18 นาย

1. ว่าที่ เรือโท ธีระศักดิ์ รัฒยา
2. พันจ่าเอก สามารถ เที่ยงพูลโภค
3. พันจ่าเอก ธวัชชัย เตระวัตร
4. พันจ่าเอก นัทธี นาคมณี
5. พันจ่าเอก ธันวา คันทรง
6. พันจ่าเอก สมศักดิ์ สิทธิทูล
7. จ่าเอก กิระศักดิ์ ชำนาญนอก
8. จ่าเอก พัฒนพงษ์ พลพิมาย
9. จ่าเอก อัษฎา เสกรัมย์
10. จ่าเอก ชำนาญ ครุฑเครือ
11. จ่าเอก สนธยา แก้วโพธิ์
12. จ่าเอก พรชัย รอดเรียง
13. จ่าเอก สมคิด สากล
14. จ่าโท ภัทราวุธ มาลาม
15. พลทหาร ทะนงศักดิ์ เล็งสอน
16. พลทหาร องอาจ ประจงกลาง
17. พลทหาร วิชัย ฆะระบุตร
18.พลทหาร ชนัญญู แก่นศรียา

รายชื่อกำลังพลที่กลับบ้านแล้ว รวมทั้งสิ้น 58 นาย

1. นาวาโท พิชิตชัย เถื่อนนาดี
2. เรือเอก อัครพัชร์ คลังทรัพย์
3. เรือโท ภัทร์ณวัฒน์ พิริยะพงษ์พันธ์
4. เรือโท สายันต์ กิจเกียรติ์
5. เรือโท อภิมุข กลิ่นลำดวน
6. พันจ่าเอก เสริม ศรีสมอ
7. พันจ่าเอก ไพรวัลย์ เกตุรักษา
8. พันจ่าเอก พงศ์พิศนุ เขตตินนท์
9. พันจ่าเอก วรรธนดล จันทร์หอม
10. พันจ่าเอก วิโรจน์ จิตต์มั่นคง
11. พันจ่าเอก สรายุทธ วรรธนะอมร
12. พันจ่าเอก สุวิทย์ สำโรงลุน
13. พันจ่าเอก อนุชา ศรีบุญราช
14. พันจ่าตรี บุญญรัตน์ สีลานันท์
15. พันจ่าตรี พงษ์นเรศ ทองพา
16. จ่าเอก จิระศักดิ์ ลอยวิเวก
17. จ่าเอก ฐาปกรณ์ วันดี
18. จ่าเอก ณัฐรินทร์ คำลือชา
19. จ่าเอก นิธิกร บุตรวัน
20. จ่าเอก พิชญุญธ์ พรมกล่ำ
21. จ่าเอก มนตรี วันทะสีมา
22. จ่าเอก วิทยา องศาวัฒน์
23. จ่าเอก สิทธิกร พันธ์ประสิทธิเวช
24. จ่าเอก สุทธิพงษ์ ก่ำมา
25. จ่าเอก สุพรรณ์ งามตา
26. จ่าเอก ทิวา แสงสี
27. จ่าเอก สุวัฒน์ พิภพ
28. จ่าเอก ชัชวาลย์ สุภาภรณ์
29. จ่าโท ธฤตวัน การะศรี
30. จ่าโท ภาณุพงษ์ บุญแก้ว
31. จ่าโท วรเศรษฐ์ ใบปัว
32. จ่าโท อภิธา อินอนันต์
33. จ่าโท รัชชานนท์ จันทรขจร
34. จ่าตรี พชร บุญโญปกรณ์
35. จ่าตรี พิตรพิบูล ทรงเดช
36. จ่าตรี ภัครพล กรดจำนง
37. จ่าตรี สรวิศิษฏ์ เพชรนอก
38. จ่าตรี สรวิชญ์ หวังเสียวกลาง
39. พลทหาร กมล โชคสวัสดิ์
40. พลทหาร คมกฤช ขจรศิริ
41. พลทหาร ฉัตรมงคล เรืองวังทอง
42. พลทหาร นคเรศ ภูโปร่ง
43. พลทหาร พีรพล สมพงษ์
44. พลทหาร ศุภมัย หลาบสุภา
45. พลทหาร สมภพ ภารเจิม
46. พลทหาร สุรพล ระกังขา
47. พลทหาร อภิสิทธิ์ ทองชัย
48. พลทหาร ภาณุเดช อินทร์ฉาย
49. พลทหาร เมธา โพธิ์สำนัก
50. พลทหาร ธันวา ศรีมงคล
51. พลทหาร จักรกฤษ นาทอง
52. พลทหาร อาทิตย์ วิไลวาส
53. พลทหาร ณัฐวัฒน์ ฤกษ์ดี
54. พลทหาร อมตะ อุณหพันธ์
55. พลทหาร ศราวุธ อนุรักษา
56. พลทหาร คีตณัฎธุ์ นิมมานสมัย
57. พลทหาร ธีรวัฒน์ บุญไสย์
58. พลทหาร บุคขอรีย์ หมัดมี

ส่วนของร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 6 นาย จากผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ ประกอบด้วย

1. เรือโท สามารถ แก้วผลึก
2.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
3 .พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
4 พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
5 จ่าเอก จักรพงค์ พูนผล
6 พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. แจงคำสั่ง 5 กำลังพล เรือหลวงสุโขทัยสูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่
 2. ผลสอบเรือหลวงสุโขทัยเสร็จแล้ว พบจุดปัญหาใหญ่-ยันชูชีพมีพอกำลังพล
 3. พระราชทานเพลิงศพ ต้นเรือพลับ ส่งวิญญาณสู่สวรรค์
 4. ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตคนที่ 24 เป็น ต้นเรือพลับ
 5. กองทัพเรือ คาดใช้งบ100ล้านบาทกู้ซากเรือหลวงสุโขทัย
 6. พบกระเป๋าเป้ จ่าโท รัชชานนท์ ลูกเรือหลวงสุโขทัย ลอยเกยชายหาด
 7. พี่สาว พลทหาร อับดุลอาซิส เผยน้องชายโทรหาบอก ไม่มีชูชีพใส่ ก่อนเรืออัปปาง
 8. น้ำตาท่วมวัด รับศพ หมอแชมป์ แม่เผยเศร้า ไม่เหลือใครแล้ว
 9. ทร.ยังไม่ยืนยันเป็นร่างต้นเรือพลับ ขอให้รอผลตรวจดีเอ็นเอ
 10. ทัพเรือช่วยหาจนพบ แม่พลทหารชลัชพลัดพราก15 ปี สุดท้ายต้องจากกันอีก
 11. เปิดภาพใต้น้ำ เรือหลวงสุโขทัย ที่ความลึก 40 เมตร กระแสน้ำแรงและขุ่น
 12. โฆษก ทร.โร่แจง หลังเพจดังเปิดแชทคนวงในแฉปัญหาเรือหลวงสุโขทัย
 13. พบร่างผู้เสียชีวิตคนใกล้ชิดเผย รอยสักคล้าย หมอแชมป์
 14. R.I.P จ่าก็อต จากคลิปพวกมึงต้องรอดเพื่อน เสียชีวิตแล้ว
 15. เปิดบรรยากาศ ส.ส.เต้ ทำพิธีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้นหา กำลังพลที่เหลือ
 16. พบผู้เสียชีวิต1รายใส่ชุดหมีลอยใกล้เกาะสาก เซ่นเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
 17. อ.อ๊อด เปิดข้อมูลคาดเจอทหารเรือสูญหายที่ไหน? พร้อมเผยวิธีการกู้เรือ
 18. เปิดแชตสุดท้ายพลทหารเจมส์กลัวเรือล่มกลางทะเล สุดท้ายเกิดขึ้นจริง!!
 19. เหลือ 11 ยังอยู่กลางทะเลรอกลับบ้าน เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
 20. เปิดจดหมายแฟนสาว พลทหารทวีศักดิ์ผู้สูญหาย มีของขวัญชิ้นใหญ่รออยู่
 21. เปิดภาพ Sonar เรือหลวงสุโขทัยล่าสุด อยู่ในสภาพนี้ใต้ท้องทะเลลึก
 22. สุดอาลัย กองทัพเรืออัปเดตจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุด เหตุเรือหลวงสุโขทัย
 23. อั๋น ภูวนาท-คำผกา แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ควรทำตอนนี้ ปมเรือหลวงสุโขทัยล่ม
 24. เผยคลิปกำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัย ก่อนอับปางลั่นเราต้องรอด!
 25. พบเพิ่ม 1 ร่างทหาร ลอยขึ้นเหนือ เรือหลวงสุโขทัย จุดที่ อับปาง
 26. ท่าเรือประจวบฯ เปิดแชทไลน์โต้ข่าวไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยเทียบท่า
 27. เผยภาพทหารเรือบาดเจ็บ ก่อนเรืออับปาง ญาติภาวนาขอปลอดภัย
 28. เฉลย เสื้อชูชีพ-แพชูชีพ ลอยกลางทะเล กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่?
 29. ทร.ส่ง Sea Fox สำรวจ ‘เรือหลวงสุโขทัย’ ประเมินปฏิบัติการกู้เรือ
 30. เปิดรายชื่อ ผู้เสียชีวิต 6 นาย เหตุ เรือหลวงสุโขทัย อับปาง
 31. เปิดคลิปนาทีช่วยชีวิต กำลังพลเพิ่ม1นาย ลั่น “ช่วยพี่น้องเรา กลับบ้าน”
 32. ด่วน! พบผู้รอดชีวิตเพิ่ม1ราย หลังลอยคออยู่นาน60ชั่วโมง
 33. สาวกลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว เมื่อคนรักกลับมาอย่างปลอดภัย
 34. #เรือหลวงสุโขทัย พบเสียชีวิตเพิ่มอีกราย เป็นตาย 6
 35. พบลูกเรือ รล.สุโขทัย เสียชีวิตแล้ว5 นาย
 36. ทร.แถลง เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่ม พร้อมเผยภารกิจก่อนเกิดเหตุ
 37. ยืนยัน! เรือหลวงสุโขทัยจมทะเล มีผู้เสียชีวิตแล้ว4นาย
 38. ผู้รอดชีวิตคนล่าสุดเล่านาทีเอาตัวรอด ต้องลอยกอดชูชีพกลางทะเลข้ามคืน
 39. ผู้การ เรือหลวงสุโขทัย เล่านาทีวิกฤต ช็อกในรอบ10ปีไม่เคยเจอแบบนี้!
 40. คืบหน้า เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เร่งค้นหา31ชีวิตจนกว่าจะพบ
 41. เผยนาทีเกิดเหตุ เรือหลวงสุโขทัยล่ม เร่งค้นหากำลังพลที่ยังสูญหาย
 42. ข่าวเศร้าเรือยังเข้าฝั่งไม่ได้! พบกำลังพลเพิ่ม10นาย-เสียชีวิต1ราย
 43. อัพเดตจำนวนกำลังพล ที่ช่วยได้แล้ว พบบาดเจ็บ-ยังอยู่ในทะเลอีกหลายนาย
 44. กู้ไม่สำเร็จ! เรือรบหลวงสุโขทัย จมแล้ว
 45. คลื่นแรงซัด ‘เรือหลวงสุโขทัย’ เอียง กองทัพเรือเร่งส่งเรือใกล้สุดเข้าช่วย
 46. รู้จักเรือหลวงสุโขทัย พบใช้งานนาน35ปีก่อนล่มกลางอ่าวไทย
 47. พี่ชายต้นเรือพลับ ใจแทบขาด ครอบครัวโดนกดดันทุกวิถีทาง
 48. เหตุเรือหลวงอัปปาง พี่สาวโพสต์ซึ้งถึงน้องชาย ขอให้น้องกลับมาปลอดภัย
 49. น้องยังอยู่กลางทะเล ขอบารมีสิ่งศักดิ์ช่วยคุ้มครอง
 50. ดราม่า! ชาวเน็ตติงให้กำลังพลรอดชีวิตเหตุ ร.ล.สุโขทัย จัดแถวต้อนรับผู้ใหญ่ทั้งผ้าห่ม
 51. เปิดประวัติไม่ธรรมดา ต้นเรือพลรัตน์ ผู้เสียสละที่สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัย
 52. ผู้เชี่ยวชาญเผยเรือรบไทยซวยเจอพยากรณ์พลาด ชี้เสื้อชูชีพสำคัญมีผลต่อชีวิต

 53. >> ดูทั้งหมด :เกาะติดข่าว #เรือหลวงสุโขทัย


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : “8 ปีแล้ว พอเถอะนะ”
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.121.30.82

124.121.30.82,,ppp-124-121-30-82.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
#. เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน.


[ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07:13 น. ]
คุณ : Nj
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.226.216

49.228.226.216,,49-228-226-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ไอ่ตูบหัวหน้าทหารโจร ผิดไม่เคยยอมรับผิด แถและโทษคนอื่นตลอด


[ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13:52 น. ]
คุณ : สู้ๆค่ะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.76.180

223.206.76.180,,mx-ll-223.206.76-180.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ขอเอาใจช่วยให้ผู้สูญหายทุกคนยังมีชีวิตอยู่แค่กำลังรอความช่วยเหลือ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัยค่ะ ความดี ความเสียสละในการทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้อยู่รอดปลอดภัย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:07 น. ]
คุณ : อัปปมาทธรรม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.121.30.82

124.121.30.82,,ppp-124-121-30-82.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
- เสื้อชูชีพที่เบิกมาใช้งานไม่พอกับจำนวนกำลังพล, ส่วนน้องทหารเรือบางหน่วยที่มาร่วมด้วย ว่ายน้ำไม่เป็น ทำให้เกิดความสูญเสีย ( 8 ปี ที่ผ่านมาทำได้เพียงแค่นี้ แต่วันๆยังคิดอยู่ต่ออีก ) "รู้จักคำว่า พอเถอะนะ”


[ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17:35 น. ]
คุณ : me
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 203.151.136.238

203.151.136.238,,238.136.151.203.sta.inet.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
wellcome


[ วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:24 น. ]
รวมข่าวในกระแส คลิ๊กเลย ++
กระทู้เด็ดน่าแชร์