ส่อวุ่น! ประธาน-บอร์ด ยกทีมลาออกจากJKN แล้ว


  ส่อวุ่น! ประธาน-บอร์ด ยกทีมลาออกจากJKN แล้ว

"จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์" บิ๊กบอส JKN เผยประธานกรรมการ-บอร์ด ยกทีมลาออก 5 คน ย้ำไม่กระทบการดำเนินงาน พร้อมแต่งตั้งทีมบริหารมาแทน ฟากตลาดหลักทรัพย์ฯแขวน SP - NP หลังแจ้งงบ Q3/66 เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

1.พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

2.นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

3.นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

4. นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

5.นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้สามารถดําเนินการกิจการของบริษัทได้ต่อไป

ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการจํานวนทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ


 
  ส่อวุ่น! ประธาน-บอร์ด ยกทีมลาออกจากJKN แล้ว

โดยบัดนี้ บริษัทได้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- แต่งตั้งนางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายยุทธพงศ์ มา โดยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

- แต่งตั้งนายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

- แต่งตั้งนายสรรดิลก จันทร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช โดยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 คน รายละเอียดดังนี้

1. นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายปรีชา บุณยกิดา : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3. นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายสรรดิลก จันทร : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

6. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ : กรรมการ

8. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ : กรรมการเครดิตแหล่งข้อมูล : www.thansettakij.com


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์