เปิดประวัติ ชนากานต์ ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่4ของไทย


เปิดประวัติ ชนากานต์ ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่4ของไทยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ประชุมครั้งที่ 17/2567 วาระสำคัญพิจารณาคือการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาคนใหม่ ซึ่งเห็นชอบให้ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 เป็นต้นไป นั้น

มีรายงานว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาว่า นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล เป็นผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงาน และดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
อีกทั้งเป็นบุคคลที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด ไม่เคยมีข้อสังเกตในทางลบใดๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติและการดำรงตนเป็นที่ยอมรับของผู้พิพากษาและบุคคลทั่วไปว่า เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงานตลอดระยะเวลาที่รับราชการ เมื่อพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและผลงานแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ซึ่งกำหนดให้ "การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ การอุทิศตนแก่ทางราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นเป็นสำคัญ" และ ข้อ 10 ซึ่งกำหนดให้ "การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศาล นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แล้ว ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาล ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและประชาชน และประสบการณ์ในการทำงานของผู้นั้นด้วยทุกประการ" จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 50 และเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี อัมรินทร์TV


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์