เปิด 40 ชื่อสว.กรุงเทพฯ ‘บิ๊กเนม’ ตกรอบเพียบ


เปิด 40 ชื่อสว.กรุงเทพฯ ‘บิ๊กเนม’ ตกรอบเพียบ


เปิด 40 ชื่อสว.ระดับจังหวัดกรุงเทพฯ ‘บิ๊กเนม' ตกรอบเพียบ ลุ้นระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร รอบแบ่งสายหรือรอบไขว้ ซึ่งเริ่มในช่วงบ่ายตัวแทนแต่ละกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่มได้จับสลากแบ่งสาย โดยมีการแบ่งสายเป็น 4 สาย คือสาย ก, ข, ค,และ ง ซึ่งหลังจากแบ่งสายแล้วได้มีการแจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครให้กับผู้สมัครในสายใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดให้มีการเลือกไขว้

โดยวิธีการเลือกไขว้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มอาชีพ มีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ ซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น

ทั้งนี้แม้ในกระบวนการเลือกรอบไขว้ ผู้สมัครต้องการให้คณะกรรมการเลือกเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพแนะนำตัวกันภายในสาย จนเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยแต่การเลือกและการลงคะแนนก็สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาชั่วโมงเศษ ซึ่งผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครจาก 20 กลุ่มอาชีพรวม 40 คน ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงษ์สานต์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ,พลตำรวจตรีอรรถวิทย์ สายสืบ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม, พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษาได้แก่ นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,นางฉันทนา หวันแก้ว อดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุขได้แก่ นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย อดีตกรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ,น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนาและปลูกพืชล้มลุกฯ ได้แก่ นายเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายชูเกียรติ เลิศสุภานนท์ ผู้ออกแบบปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ปศุสัตว์ ประมง ได้แก่ น.ส.สดใส โอมหานนท์ เกษตรกรสวนมะนาว ,นายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทนายความและเจ้าของสวนทุเรียน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ นายแล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการด้านแรงงาน ,นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา อาจารย์สอนด้านนโยบายการเงินการคลัง

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค พลังงาน ได้แก่ นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการเอกชน ,นายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม ได้แก่ นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย, นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 ได้แก่ น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์ ประธานบริหารองค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสู่สากล, นายสนั่น ขวัญเอื้อ เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย ,น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิสุวณาประชาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาด

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ นายปิยะพงศ์เรืองรอง ผู้ชำนาญด้านเคมีอุตสาหกรรม ,นายวิวัฒน์ ทีฆะคีรีกุล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ ,นายประเวทย์ ตันติสัจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรีได้แก่ น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ สมาคมสตรีประธานสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ , น.ส.สุภาพร อัษฎมงคล นักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรี

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ได้แก่ นายสุเทพ สุริยะมงคล คน 6 ตุลา 19 ,นายอาณัฐชัย รัตตกุล เลขาธิการมูลนิธิลูกเสือโลก น้องชายนายพิจิตต รัตตกุลอดีตผู้ว่ากทม

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา ได้แก่ น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ นักออกแบบศิลปะการแสดง ,น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักแสดง

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ น.ส.อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , น.ส.แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมได้แก่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส อดีตคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก,น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ อดีตผู้สื่อข่าวหลายสำนัก

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ นายพรชัย วิทยเลิศพันธ์ุ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะป๊อปคัลเลอร์, น.ส.กิตติมา เพ็งสุข เจ้าของตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆได้แก่ นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ นักธุรกิจเพื่อสังคม,นายวราวุธ ตีระนันทน์ อุปนายกสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

ทั้งนี้หลังการเลือกเสร็จสิ้นผู้อำนวยการการเลือกได้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสวระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะเข้าไปสู่การคัดเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย.ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยจะต้องไปแข่งขันกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อคัดสรรให้ได้กลุ่มอาชีพละ 10 คนจากทั่วประเทศ

สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียง และไม่ผ่านการคัดเลือก สว.ระดับจังหวัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุดคดีบอสอยู่วิทยา, นางสดศรี สัตยธรรม อดีต กกต., นายวิลาส จันทร์พิทักษ์ อดีต สส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์, นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์, นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ, นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, นายไชยา ยิ้มวิไล อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม, นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต., นายพงศกร มหาเปารยะ นักแสดง, นายยุทธพิชัย ชาญเลขา หรือ โดโด้ ยุทธพิชัย นักแสดง, นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, นางณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ ณัฏฐา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง, นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวร้องเรียนการเมือง, นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจ, นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต สว., นางประทีป อึ้งทรงธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป, นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้นเปิด 40 ชื่อสว.กรุงเทพฯ ‘บิ๊กเนม’ ตกรอบเพียบ

เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์