พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นพันตรีหญิง


  พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นพันตรีหญิง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ พันตรีหญิง วันเพ็ญ จันทร์หอม เป็น พันโทหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2567  พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นพันตรีหญิง

เครดิต :
เครดิต : ที่นี่ดอทคอม ทันทุกเรื่องฮิต


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์