บันเทิงดารา คุยคุ้ยข่าวครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : Remember สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
  ทัพภาค4ประกาศ´เคอร์ฟิว´อ.ยะหา -บันนังสตาสกัดโจรใต้
 
ทัพภาค4ประกาศ´เคอร์ฟิว´อ.ยะหา -บันนังสตาสกัดโจรใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 ประกาศเคอร์ฟิวพื้นที่ อ.ยะหา อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 4 ฉบับ พร้อมส่งกำลังทหารเป็นกันชนสกัดโจรใต้ จุดชนวนสงครามศาสนาเต็มรูปแบบ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วันนี้ (15 มี.ค.) พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะกองทัพภาคที่ 4 ได้ออกประกาศเร่งด่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้ารวม 4 ฉบับ ได้แก่พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ 4
พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ 4


1.เรื่องประกาศห้ามการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่และทหาร

2.เรื่องการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน

3.เรื่องให้แจ้งการมีบุคคลนอกภูมิลำเนาเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วย และการพกพาบัตรประจำตัวประชาชน และ

4.ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีเครื่องวิทยุคมนาคม หรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

โดยประกาศฉบับที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง ห้ามการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ทหาร มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส, อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดกับประชาชน และความมั่นคงของรัฐ

แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ดำเนินการก่อเหตุร้ายแรงขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในบางครั้งได้ทำการแต่งกายเลียนแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือทหาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจผิดและเกลียดชัง ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำการข่มเหงรังแกประชาชน หรือเป็นผู้ก่อเหตุร้ายเสียเอง


1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ
1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสามัคคี

และไม่มีอคติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวละเว้นและหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าเครื่องแบบชุดลายพราง, ชุดฝึก สีเขียวขี้ม้าของทหาร, ชุดเครื่องแบบทหารพราน หรือชุดฝึกสีกากี, ชุดฝึกพรางสีกากีของตำรวจ หรือชุดเครื่องแบบที่คล้ายคลึงกันโดยไม่มีสิทธิ

ซึ่งถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนประกาศคำสั่งนี้จะถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ ตามความเหมาะสมต่อไป และถือว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี จึงขอได้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย


1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ
1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ

ประกาศฉบับที่ 2

ว่าด้วยเรื่อง การห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน มีรายละเอียด ตามที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา และหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ ไปแล้วนั้น

ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากเขตพื้นที่ตามที่ระบุไว้ สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา และ อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ


1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ
1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ

เนื่องจากผู้ก่อความไม่สงบได้ดำเนินการก่อเหตุร้ายแรงขึ้น

ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทำการลอบวางระเบิดตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ เช่น สถานบันเทิง สถานีไฟฟ้าย่อย โชว์รูมรถยนต์ ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนตามถนนหลายเส้นทาง และลอบวางเพลิงโรงเรียน โรงงานบ่มยางพารา อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ก่อความไม่สงบได้ก่อเหตุลอบยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยต่อเนื่องเป็นรายวัน โดยเฉพาะในยามวิกาล เป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เกิดความหวาดกลัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้โดยปกติสุข

เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย และการเข้าระงับปราบปรามเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในเขตที่อยู่ในอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตท้องที่ อำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๑ ห้ามประชาชน ในเขตท้องที่ดังกล่าวออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

อนึ่งสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติกิจตามประเพณีทางศาสนา ที่จะต้องออกนอกเคหะสถานภายในระยะเวลาก่อนคำสั่งนี้ให้ไปขออนุญาตที่หน่วยทหารภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับบัตรอนุญาตเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ
1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ

ประกาศกองทัพภาคที่ 4 ฉบับที่ 3

เรื่อง ให้แจ้งการมีบุคคลนอกภูมิลำเนาเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วย และการพกพาบัตรประจำตัวประชาชน

ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส, อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดกับประชาชน และความมั่นคงของรัฐ

แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ดำเนินการก่อเหตุร้ายแรงขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยบุคคลผู้ที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ได้เข้ามาก่อเหตุอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุจากผู้ก่อความไม่สงบ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๑

จึงให้บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน ต้องแจ้งให้หน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนทราบว่ามีบุคคลที่อยู่นอกภูมิลำเนาเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยภายในเวลาอันสมควร และให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือเข้ามาในเขตพื้นที่ดังกล่าวต้องพกพาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ในการตรวจค้นบุคคล ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือตำรวจ โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

มินั้นจะได้รับโทษ ตามกฎหมาย หรือเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ต่อไป


1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ
1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ

ประกาศกองทัพภาคที่ 4 ฉบับที่ 4

เรื่องห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีเครื่องวิทยุคมนาคม หรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

ตามที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดกับประชาชนทั้งประเทศ แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ดำเนินการก่อเหตุร้ายแรงขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศัยเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการก่อเหตุการณ์ร้าย

เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ กองทัพภาคที่ ๔ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๔๗ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม เพื่อระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาส,จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

จึงมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นอุปกรณ์ ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้รับรองบุคคลนั้นๆ แล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ห้างร้านค้าใด ที่จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม มีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย


1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ
1 ในภาพเหตุการณ์ความไม่สงบ

หรือใช้เพื่อก่อความไม่สงบ

สนับสนุนหรือให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำการตรวจค้น เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ได้ทุกเวลา และยึดเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ต้องห้ามหรือมีไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ก่อความไม่สงบหรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการได้

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวในเบื้องต้น จึงแจ้งประกาศมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อทราบ และดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนหรือห้างร้านค้าในเขตพื้นที่ประกาศใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้รับทราบ โดยให้ผู้ที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำส่งแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือแจ้งจำนวนการมีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไว้ในครอบครองชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ นับแต่วันทราบประกาศนี้ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะทำการควบคุมบุคคลนั้นไว้ ตามอำนาจในกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก ทั้งจะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิด ซึ่งความผิดที่ต้องได้รับมีอัตราโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงขอได้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยขอขอบคุณ : ข้อมูลข่าวที่มีคุณภาพ
จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 
   โดย :นายช้างน้อย โพสเมื่อ [ วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2550 เวลา 16:28 น.]

Vote เพิ่มคะแนนกระทู้นี้

 
 
กล้าทำก็กล้ารับ !
แม็ค รับแบบแมนๆ
นอกใจ ปุยฝ้าย จริง !
น้องอลิส เน็ตไอดอล
โมโหสุดขีดหลังเจอผู้ชาย
ตะโกนประโยคนี้!!
ปาฏิหาริย์มีจริง!!!หนูน้อย
"เนปาล"วัย4เดือน รอด!!
หลังติดซากตึกนาน22ชม.
ดร่าม่าหนักมาก!!
ไม่คู่ควร อะไรคือตัวตัดสิน
“อาเล็ก” ร่วมรถแห่
“เจมส์ จิรายุ”
‘เจนี่’เคลียร์ข่าว
จับ‘กึ้ง’จดทะเบียน
  ไอเดียเก๋กู้ด
ไม่ซ้ำใคร...สำหรับ
แม่ที่มีลูกแพ้อาหาร!!
สั่งลา!
ชมพู่ ‘เกณฑ์ พระเอก’
ร่วม ปาร์ตี้ ‘สละโสด’!
โพสต์นี้ของ
‘เบนซ์’ แรว๊งส!
โยง ดราม่า! ‘38’
เช็คคำตอบ‘เจนี่’ว่าไงบ้าง!
เรื่อง ‘กึ้ง’ควง’มิน’หม่ำข้าว!!
จากส่วนลึกในใจ
ลูกสาว10ขวบ!! เมื่อแม่
อย่างฉันจับได้ว่า
สามีมีเมียน้อย!!!
 
 
เห็นป้ายโป๊บนเว็บ
แสดงว่าคุณติดไวรัส
--> อ่านวิธีแก้ !!
 

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก