โผแต่งตั้ง-โยกย้ายนายทหาร 3 เหล่าทัพ

โผแต่งตั้ง-โยกย้ายนายทหาร 3 เหล่าทัพ


โผแต่งตั้ง-โยกย้ายนายทหาร 3 เหล่าทัพ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


กระทรวงกลาโหม
 

พล.อ.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น จเรทหารทั่วไป พล.อ.ทสรฐ เมืองอ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.บัณฑูร ติปยานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ท.กิตติพงษ์ เกษโกวิท  รองเสนาธิการทหารบก  เป็น  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.โกวิท รักษาเสรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม


พล.ท.นินนาท เบี้ยวไข่มุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.รณยุทธ ฤทธิฦาชัย ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ชูศิลป์ คุณาไทย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.ท.กฤษฎา เฟื่องระบิล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ท.ประภาส เจียมฉวี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.พีระพันธ์ อภิชาตนนท์ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ธีระวัฒน์ สวามิวัสดุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.กวี ประเคนรี เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ท.ธรรมรัชต์ เจริญกุล เจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พล.ท.อภิชาติ ทิมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ท.สายัณห์ อรรถเกษม หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ต.อนันต์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ร.ต.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธุ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.เพ็ญยศ นาคเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
 

พล.ต.พันธุ์เทพ เชาวโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.อนุชาติ สุขศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.สกนธ์ สัจจานิตย์ รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ธำรงศักดิ์ ดีมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ชัยยะวิทย์ นวลเพ็ชร รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.สามารถ อุไรวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.กันตินันท์ เสภู่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.สิทธิชัย ธิยะใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.รา-เมศว์ ดารามาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต. สถาพร ปั้นทองพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ฦาฤทธิ์ จุลกรังคะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.สุนันท์ ดีอ่วม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.ต.รณนที สังข์รุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.สันทัสก์ ฉิมพาลี เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

พล.ต.ดิเรกพล วัฒนะโชติ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร พล.ต.สราวุฒิ ชลออยู่ รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์ นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.เรืองปัญญา โคปาละสุต รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.ธีระ สายประดิษฐ์ นักวิชาการพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม เป็น นักวิชาการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.หญิง วรรณพร จารุพันธุ์ นักวิชาการพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม เป็น นักวิชาการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.ดำรงค์ อุณหบุตต์ ผู้บัญชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พล.ต.ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พล.ต.ศานิต สร้างสมวงษ์ หัวหน้าอัยการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง พล.ต.จักรินทร์ นาคชาติ ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร เป็น หัวหน้าอัยการทหาร พล.ต.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ รอง เจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พล.ต.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข รองเจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม


พล.ต.โสรัจ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.สมพงศ์ มุกดาสกุล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.เสริมโชตน์ เหรียญเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.วันชัย โตสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.บุญชู ตันติคุณพันธ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ปริญญา สถิตนิมานการ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ชลิต วสยางกูร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ชวลิต ทองนุ่ม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.เพียร สินเจริญ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.สุวิทย์ สวนศิริ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.ศุภชัย ปราโมทย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.อ.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

น.อ.พัฒนะ กาญจนหิรัญ รน. เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม น.อ.องศ์ สินธนัง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.สุรพล สุวรรณวงศ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.สุวัฒน์ เจียมอ่อน เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.อาณัติ เกิดด้วยบุญ เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พ.อ.เด่นดวง ทิมวัฒนา เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พ.อ.จิระ โกมุทพงศ์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร พ.อ.ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พ.อ.ประจักษ์ สาตราวาหะ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.ดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.สุกิตติวัฐ เรี่ยมประเสริฐ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.จตุรงค์ ธรรมนิตยกุล เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.ณัฐภณ จุลศักดิ์ เป็นผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.ศุขเกษม องคะศิลป์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.หม่อมหลวงประสบโชค เกษมสันต์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.สุรชัย ศุภวัชระ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 


พ.อ.สุเทพ พันธุ์วัฒนา เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.สุรศักดิ์ นาคธน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.วิพัฒน์ กระบวนยุทธ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.บุญฤทธิ์ อุตตะมะรูป เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.หญิง ภาวดี กุญชรานุสรณ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม น.อ. หญิง สุธีรา ตัณมานะศิริ รน. เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม น.อ.หญิง สุดาวดี ศิลากร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม น.อ.หญิง ปานจิตต์ พึ่งพักตร์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการทหารสูงสุด
 

พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.นพพร อาชวาคม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด  พล.อ.ณัฐชัย เพิ่มทรัพย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สมบัติ ม่วงกลํ่า ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.อ.เหมรัฐ ขำนิล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ท.ชาตรี สุคันธรัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.รังสาทย์ แช่มเชื้อ ปลัดบัญชีทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.ชัยนันท์ อาจวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.ปิติ กัมพูพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.กมล แสนอิสระ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น   ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   พล.ท. ทองแก้ว ธีระสานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเอก) พล.ท.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเอก) พล.ร.ท.เสน่ห์ สุนทรมงคล ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเรือเอก) พล.อ.ท.ครองธรรม รักษ์งาร ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลอากาศเอก) พล.ท.เดชาพนธิ์ สุขะหุต หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.วีระยุทธ จิตต์ศิริ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.ภุชงค์ ขุนทอง จเรทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร พล.ร.ท.สมศักดิ์ ถนอมพล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร พล.ท.ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร เจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น จเรทหาร พล.อ.ต.พิทยา แสงแผ้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ฉัตร์ชัย หิรัญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.ต.วนิชย์ พุ่มขจร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ต.ธงชัย ธารนพ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ธงชัย ตระสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร พล.อ.ต.อิทธิพล โตสมภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.วีรศักดิ์ มณีอินทร์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด


พล.ต.นภดล การุณยะวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชา การทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ภูษิต รัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.อมรเทพ ศศิวรรณพงศ์ รองจเรทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ภุชงค์ วงษ์เกิด รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ต.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา รองผู้บัญชาการศูนย์ วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร พล.ต.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้ อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมข่าวทหาร พล.ต.สุรพันธ์ ศรีสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลโท) พล.ต.วีระกูล ทองมา เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลโท) พล.ต.โสภณ ก้อนแก้ว นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร พล.ต. ปริญญา แต่แดงเพชร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต. ไสยสิทธิ์ บุญยรัตพันธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ปราโมทย์ ชนไมตรี ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น ผู้ชำนาญการกอง บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.รุ่งรุจ พุ่มนิคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 


พล.ต.วสันต์ สุริยมงคล ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.หญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ต.อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต. คมกฤช สุจิรา ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ทรงบุญ วุฒิวงศ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ธนันท์ มนูนิมิตร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.ต.ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร พล.ร.ต.ดำรงค์ สารสิทธิ์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร พล.ร.ต.รังสิทธิ์ ปาณินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองจเรทหาร พล.ต.อมรเทพ โรจนสโรช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายปฏิบัติการ พล.ต.ชัยยนต์ เทียมชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร พล.ต.วิศณุ ศรียะพันธ์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พล.ต.ศักดา แสงสนิท ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหาร เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร พล.ต.สุรพันธ์ วงศ์ไทย รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร 


พล.ต.ทวีป เนตรนิยม เจ้ากรมการสนเทศทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร พล.ต.เจิดวุธ คราประยูร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร พล.ต.กสิพัธน์ สว่างสินธุ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด พล.ต.ไพรัช โพธิ์อุบล ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น เจ้ากรมการสนเทศทหาร พล.ต.สีหนาท วงศาโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร น.อ.อนันต์ สุขพลอย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.อ.เกรียงศักดิ์ ธรรมสิทธิ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด น.อ.สุรพงษ์ สุขุมาสวิน รน. เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด น.อ. ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.อ.พิสุทธิ์ เปาอินทร์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร พ.อ.นพ หิญชีระนันทน์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร น.อ.วีระพันธ์ สุขก้อน รน. เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร น.อ.วุฒินันท์ รักษาวงศ์ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร น.อ.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รน. เป็น รองเจ้ากรมกำลังทหาร พ.อ.มานะ เจริญวงค์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหารกรมการสื่อสารทหาร พ.อ. สายัณห์ บุญแต่ง เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย พ.อ.สุรยุทธ์ ชาญกลราวี เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลตรี) พ.อ.อนุชิต นิลศิริ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลตรี) พ.อ.ปานศิริ มีผล เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด น.อ.หญิง สาวิตรี ชาติอุทิศ รน. เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด พ.อ.หญิง เชาวนี แย้มสอาด เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด พ.อ.หญิง จุไรวรรณ สาริกานนท์ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด


กองทัพบก
 


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.วีรวิทย์ คูสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.บุญเลิศ จันทราภาส ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.อ.ปรีชา ตุลยสุวรรณ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.จิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.มนตรี ชมภูจันทร์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก พล.ท.ต่อศักดิ์ คงเมือง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ท.เธียรวิชญ์ สายพงศ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.จริยะ ทองทับ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารบก พล.ท.บดินทร์ ลักษมีวาสิน ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็น รองเสนาธิการทหารบก พล.ท.ธีระศักดิ์ ฤทธิวงค์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 


พล.ท.อิสสระชัย จุลโมกข์ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.ศุภชัย เวฬุกาญจนา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.ยงยุทธ บุณยะวัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.นันทวัฒน์ รุธิรวัฒน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.ฉัตรชัย ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ต.อรุณ สมตน เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล พล.ต.ศิริชัย ดิษฐกุล เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว พล.ต.กานต์ สุมะโน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ พล.ต.มาโนช เปรมวงศ์ศิริ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ต.จิรชัย เดชดำรง รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.สมศักดิ์ ถาวรศิริ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.ชิต พรหมเดช รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลโท) พล.ต.ดุสิต เครือใย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก พล.ต.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก พล.ต. ชยุติ บุญปาน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก 


พล.ต.กอบบุญ วิชิต ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก พล.ต. คำนวน เธียรประมุข รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต.ดุลกฤต รักษ์เผ่า รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.สำเริง ศิวาดำรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.วรวิทย์ พรรณสมัย รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พล.ต.พงษ์พันธุ์ โสวัณณะ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.วุทธิชัย วิมุกตะลพ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.วุฒิชัย สิตภาหุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ลิขิต ถำอุทก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต. สิทธิพร อุดมชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ฤทธี ธนะสุนทร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ณัฐ ธาตุโลหะ  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ศุภชัย รัตนอนันต์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ไพศาล พิศาลกุล ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


พล.ต.มนูญ เกิดนุ่ม ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.อิทธิพงษ์ ศรแมน ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ธนา เศรษฐจันทร ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.ไตรศักดิ์ อินทร์รัสมี ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต. ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.นพดล ฟักอังกูร ผู้ทรง  คุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.ต.จิโรจน์ ศิริวัฒนา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.สุนทร พิกุลทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนา ธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.อาณุภาพ ชิตพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงาน ผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี) พล.ต.เลอพงศ์ ศรีสรรพางค์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับ บัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี) พล.ต.สามารถ รักการดี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็น นายทหารฝ่าย เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี) พล.ต.กานน บุญริ้ว ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี) พล.ต.อนนต์ นอบไทย ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญ

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้