ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ สุภิญญา กลางณรงค์ พ้นตําแหน่งกสทช.

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ สุภิญญา กลางณรงค์ พ้นตําแหน่งกสทช.

12 ม.ค.61 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประะกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตําแหน่ง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจาก นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส่งผลให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 ข. (7) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และต้องพ้นจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตําแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ สุภิญญา กลางณรงค์ พ้นตําแหน่งกสทช.
เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์