บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ปลด บอร์ดรฟท. ยกชุด

บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ปลด บอร์ดรฟท. ยกชุด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้
มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และให้คณะกรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบด้วยบุคคลตามข้อ ๒ ของคําสั่งนี้ จนกว่านายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
(๑) นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ
(๓) นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ
(๔) นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ
(๕) พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ
(๖) นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ
(๗) นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ
(๘) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นกรรมการ
(๙) นายอํานวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ

ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนอนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น


ข้อ ๔ ให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกตําแหน่งหนึ่ง จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งนี้ได้


Cr.voicetv

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : ข้าราชการในรัชกาลที่ 9
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 192.168.36.56

192.168.36.56,180.180.147.167,192.168.36.56 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
สมควรจะปฏิรูปยกแผงได้แล้ว ผมคนหนึ่งที่รถไฟทุกวันมาทำงาน คือมันเสียเวลาทุกวัน ทุกเวลา นาที รางก้อว่างแต่ไม่มีรถเข้า รถเข้ามาก้อไม่ตรงเวลา เสียเวลาไม่ตำ่กว่า 1 ชม. ทุกวัน บริหฟารที่ยอดแย่


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:19 น. ]
คุณ : คิดย้อนปัญหาฯ จะเข้าใจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.137.4

182.232.137.4,,182.232.137.4 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
- คห. ที่ 1 ใช้หลักปกครองช่วยคน. ที่เผชิญปัญหาเช่นช่วงต้นๆ หลายปี เห็นหรือไม่ว่าถ้าหูเบา แล้วหลงระเริงตามกลุ่มกระแสที่เคยเห็นมี ชีวิตนี้คุณพลาดทำเรื่องไม่ดี แล้วมีผลให้ชีวิตคนอื่นนี้ เป็นเช่นไร คนได้กับคนเสียฯ เป็นผลกระทบเรื้อรังมากมายทางสังคม กาลผ่านแล้ว ความรู้สึกของคน เลยเปลี่ยนไป โทษใครไม่ได้ แล้วแต่บุญชีวิตใครแต่ละคน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:43 น. ]
คุณ : ยุคใครยุคมัน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.32.104

171.4.32.104,,mx-ll-171.4.32-104.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ปรับเพื่อส่วนรวมก็เหมาะสม ถ้าไม่มีอะไรแอบแฝง ทำดีขอให้ดีจริง อย่าดีเพียงหู อย่าดูแค่ตา


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:53 น. ]
คุณ : ทั่วไป
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 103.40.151.202

103.40.151.202,,103.40.151.202 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ดีใจ การรถไฟอาจจะดีขึ้น เพราะที่ผ่านมามันไม่ได้เรื่องจริง ๆ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:57 น. ]
คุณ : พวกใคร
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 57.59.21.68

57.59.21.68,159.192.250.98,57.59.21.68 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
เมื่อไหร่จะใช้ ม.44 ปลดคนได้เงินเดือนแสนกว่าขาดประชุมละคะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:38 น. ]
คุณ : นิ่ม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.13.95

223.24.13.95,,ppp-223-24-13-95.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
คห. 5 เค้าไม่ใช่พร่ำเพรื่อค่ะ ในเมื่อมีกฎระเบียบ มีผู้ที่จะบังคับใช้อยู่แล้ว ไม่จำเป็น ไม่ใช่เคสที่ดื้อด้าน ต่อต้านกฎหมายอย่างเคสธรรมกาย เหมือใครนะ ตรูไม่ผิด แต่ก็ไม่ยอมสู้คดี พิสูจน์ความบริสุทธิ์ หนี ๆ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:05 น. ]
คุณ : ไทยอดทน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.7.31

124.120.7.31,,ppp-124-120-7-31.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
<< ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร >>


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19:07 น. ]
คุณ : หยุดระบอบคสช.เผด็จการม.ตร
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.122.110

49.228.122.110,,49.228.122.110 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ไอ้นช.ประยุทธุ์ออกไปๆ


[ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:24 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์