สปท.ชงประหารนักการเมืองโกงเกินพันล้าน ส่วนโกงกิน?

สปท.ชงประหารนักการเมืองโกงเกินพันล้าน ส่วนโกงกิน?

เวลา 09.30 น. วันที่ 9 มกราคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน กมธ.ด้านการเมือง นำเสนอรายงานว่า มาตรการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะบังคับใช้กับข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจรัฐ ควรลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ โดยการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อป้องกันการผูกขาดไปสร้างอิทธิพล สำหรับการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการของรัฐ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำหน้าที่อย่างจริงจัง เพื่อไม่ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีโทษตามกฎหมายในอัตราสูงสุด

"ควรเสนอให้แก้ไขกฎหมายและอัตราโทษในความผิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้ใดกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลงโทษตามเกณฑ์ตัวอย่าง ดังนี้ 1.มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี 2. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวนเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี 3.มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวนเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุก 20 ปี 4.มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวนเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1 พันล้านบาท ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และ 5.มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวนเงินเกินกว่า 1 พันล้านบาทขึ้นไปต้องระวางโทษประหารชีวิต" นายเสรีกล่าว

นายเสรีกล่าวอีกว่า ในรายงานที่เสนอเพื่อให้เกิดความชัดเจน และป้องกันให้คนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่คิดจะทุจริตให้ระวังว่ามีโทษอย่างไร จึงกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง ในหลายๆประเทศก็กำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงเช่นกัน เราได้ศึกษาในเรื่องเหล่านี้ เป็นส่วนการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้สัมฤทธิผล กมธ.จึงได้เสนอแนะ การควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐควบคู่ไปด้วย อาทิ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนับแต่วันเริ่มบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยให้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดที่บุคคลนั้นบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อหน้าที่หรือไม่

ขณะที่นายกษิตกล่าวแย้งว่า รับไม่ได้กับข้อเสนอแนะที่ให้ประหารชีวิต เนื่องด้วยนับถือพระพุทธศาสนา จึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการลงโทษเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

ด้านนายเสรีกล่าวชี้แจงว่า การเสนออัตราโทษเป็นการเสนอตามประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 18 เราไม่ได้คิดเอง ส่วนอนาคตจะยกเลิกหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ถ้าจะแก้ไขตรงนี้อาจต้องไปแก้ไขกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายอาญาด้วย เพราะเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาร้ายแรง กัดกร่อนประเทศมานาน ที่เสนอไม่ได้หมายความว่าจะไปลงโทษใคร เพียงแต่เสนอให้โทษแรง ให้คนเกรงกลัว ไม่กระทำความผิด เกิดความยับยั้งชั่งใจ ไม่ได้มีเจตนาร้ายไปฆ่าหรือให้ใครต้องเสียชีวิต แต่เป็นการป้องกันปัญหาใหญ่คอร์รัปชั่น ซึ่งคนที่จะเกินพันล้าน หมื่นล้าน แสนล้าน ก็มีอยู่ไม่กี่คน

นายวันชัย สอนศิริ สปท. ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนำเสนอรายงานว่า เพื่อให้การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร การตั้งกระทู้ถามมีประสิทธิภาพและเห็นผลในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำมาทำลายชื่อเสียงหรือทำลายทางการเมือง จึงต้องมีการปฏิรูปการตั้งกระทู้ถาม โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา มีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี มาตอบตามกรอบระยะเวลา หากไม่มาให้มีมาตรการลงโทษ นอกจากนี้ควรมีการตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการของรัฐบาลตามกระทู้ถามว่ามีการดำเนินการคืบหน้ามากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ข้อมูลหลักฐานที่นำมาอภิปรายต้องเป็นข้อมูลผูกมัดนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และเมื่อข้อมูลที่ส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทำให้นายกฯ รัฐมนตรี ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ มากกว่าเน้นโจมตี ทำลายกันทางการเมือง

จากนั้น สมาชิก สปท.ได้ลงมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 155 ต่อ 0 และงดออกเสียง 7 โดย กมธ.ด้านการเมืองจะมีการนำความคิดเห็นของสมาชิกไปปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป

 


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : สปท.ย่อมาจากไม่เคยประหารส
สถานะ : บุคคลทั่วไป

49.228.98.250,,49.228.98.250 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
สปท.ควรประหารตัวสปท.เองมากกว่าเพราะเหมือนสปท.องค์คุลีมาร


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 14:49 น. ]

คุณ : สัปปะรด
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.173.172.177,,node-y41.pool-118-173.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
นักการเมืองอายุแก่ๆ จะเ้ขาโลงแล้วทั้งนั้น มันไม่กลัวถูกประหารชีวิต หรือจำคุกหรอกครับ เพราะมันจะตายอยู่แล้ว สมควรริบทรัพย์ หรือชดใช้ค่าเสียหาย 2 เท่าจากเงินที่คอรัปชั่นครับ และห้ามเล่นการเมืองทั้งตระกูล


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15:27 น. ]

คุณ : คนไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

10.10.10.36,1.1.181.183,10.10.10.36 ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ทุุจริตสิบล้านประหารได้เลยครับ อย่าตั้งไว้สูงมากนัก


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 16:14 น. ]

คุณ : อย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

171.7.236.6,,mx-ll-171.7.236-6.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ต้องให้บทลงโทษทั้งครอบครัว ทั้งตระกูลไปเลย ไม่ใช่พ่อโกง ลูกยังปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ เสนอหน้ากวนบาทาอยู่ในสังคมเหมือนไม่แคร์อะไร จะทำอะไรก็ทำไป พวกขี้โกง โกงบ้านกินเมือง มันไม่สนใจความเดือดร้อนคนอื่นอยู่แล้ว ไม่งั้นมันไม่หน้าด้านโกงเขาหรอก ยางอายมันไม่มี สำนึกเกรงกลัวบาปก็ไม่มี ก็ต้องลงโทษตามกฏหมายให้เด็ดขาดไปเลย ที่ผ่านมามันไม่กลัวเพราะไม่เอาจริงไง บทลงโทษก็หน่อมแน้ม เงอะๆงะๆ เหมือนไม่กล้าทำ ขอให้เอาจริงทีเถอะ


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 16:19 น. ]

คุณ : แจ๊ค
สถานะ : บุคคลทั่วไป

27.55.81.25,,ppp-27-55-81-25.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
สูงไปน่ะ ชีวิตนักการเมืองเลว ๆ อย่าให้ราคาสูงขนาดนั้นเลย แล้วอย่าลืมตามริบทรัพย์ที่โกงไปคืนให้หมดด้วย


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 17:39 น. ]

คุณ : เลียมาก ลิ้นขาด
สถานะ : บุคคลทั่วไป

124.121.30.124,,ppp-124-121-30-124.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
มรึงอย่าใช้ระบบ 2 มาตรฐาน ประเทศชาติก็รุ่งเรือง พัฒนาถาวร


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 21:42 น. ]

คุณ : วุฒิภาวะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป

124.121.30.124,,ppp-124-121-30-124.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
ไร้สาระ ...ชาติบ้านเมืองเสียหายนับพันล้าน จากไอ้เมือก ทำให้ ท.ออกมารัฐประหาร แบบนี้ต้องประหารทุกๆคนที่เกี่ยวช้อง หรืออย่างไร


[ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 22:12 น. ]

คุณ : ประชาชนชาวไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.24.164.89,,node-wgp.pool-125-24.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
ถึงคุณวุฒิภาวะ ผมมองกลับกันครับ ผมมองว่าถ้าไอ้เมือกไม่ออกมาประเทศชาติป่านนี้คงป่นปี้หมดแล้วครับ เสียหายมากกว่านี้เยอะครับ


[ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 17:20 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์