ประกาศ คสช.เปลี่ยน ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช.เปลี่ยน ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันนี้ (๒๘ ธ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีรายละเอียดระบุว่า

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

เดิม พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
เป็น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เครดิต :
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดยหนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์