ด่วน! บิ๊กตู่ใช้ ม.44 หลานทักษิณโดนรายแรก!

"บิ๊กตู่" ใช้มาตรา 44 เปิด 50 ตำแหน่งพิเศษประจำสำนักนายกฯ ประเดิมสสว.โยกย้ายหลานสาว "ทักษิณ" เข้ากรุ !!?!!

ด่วน! บิ๊กตู่ใช้ ม.44 หลานทักษิณโดนรายแรก!

                ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ระบุว่า โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือในบางกรณี อาจยังไม่ปรากฏความผิด แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความรับผิด หรือสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน และหน่วยงานของรัฐดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนห้าสิบอัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่ามีตำแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่

 

โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหมด ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่น หรือนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ ในการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ให้ระงับการบังคับใช้บทบัญญัติในส่วนนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 2 เมื่อมีกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อ 1 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรีได้ โดยเรียกชื่อตำแหน่งที่มาปฏิบัติหน้าที่ว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" โดยอาจระบุหน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วยก็ได้ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดในสำนักนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น การประเมินผลงานและอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานเดิมร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง

 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจแต่งตั้ง บุคคลอื่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนที่ได้ตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ในกรณีมีเหตุสมควร นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม ส่วนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายของหน่วยงานเดิม

ข้อ 3
ให้ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ตามรายชื่อต่อไปนี้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนี้

 

1. นางสาวปณิตา ชินวัตร

2. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

3. นางสาวอิสรา ภูมาศ

 

ข้อ 4 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ข้อ 5 นายกรัฐมนตรีอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาวปณิตา ชินวัตร เป็นลูกสาวของ "เยาวลักษณ์ ชินวัตร" พี่สาวคนโตของครอบครัวชินวัตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)

-ขอบคุณ tnews.co.th

 


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์