ด่วน! บิ๊กตู่ใช้ ม.44 หลานทักษิณโดนรายแรก!

"บิ๊กตู่" ใช้มาตรา 44 เปิด 50 ตำแหน่งพิเศษประจำสำนักนายกฯ ประเดิมสสว.โยกย้ายหลานสาว "ทักษิณ" เข้ากรุ !!?!!

ด่วน! บิ๊กตู่ใช้ ม.44 หลานทักษิณโดนรายแรก!

                ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ระบุว่า โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือในบางกรณี อาจยังไม่ปรากฏความผิด แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความรับผิด หรือสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน และหน่วยงานของรัฐดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนห้าสิบอัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่ามีตำแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่

 

โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหมด ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่น หรือนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ ในการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ให้ระงับการบังคับใช้บทบัญญัติในส่วนนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 2 เมื่อมีกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อ 1 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็น ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรีได้ โดยเรียกชื่อตำแหน่งที่มาปฏิบัติหน้าที่ว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" โดยอาจระบุหน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วยก็ได้ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดในสำนักนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นการชั่วคราวได้ตามความจำเป็น การประเมินผลงานและอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานเดิมร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง

 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจแต่งตั้ง บุคคลอื่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนที่ได้ตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ในกรณีมีเหตุสมควร นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม ส่วนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายของหน่วยงานเดิม

ข้อ 3
ให้ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ตามรายชื่อต่อไปนี้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนี้

 

1. นางสาวปณิตา ชินวัตร

2. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

3. นางสาวอิสรา ภูมาศ

 

ข้อ 4 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ข้อ 5 นายกรัฐมนตรีอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาวปณิตา ชินวัตร เป็นลูกสาวของ "เยาวลักษณ์ ชินวัตร" พี่สาวคนโตของครอบครัวชินวัตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)

-ขอบคุณ tnews.co.th

 


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : กูเอง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.227.150

49.228.227.150,,49.228.227.150 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
ไอ้ ค ว า ย ประยุธ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:58 น. ]
คุณ : กูด้วย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.227.150

49.228.227.150,,49.228.227.150 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ไอ้ส้นตีนไอ้ประยุธไอ้สาดไอ้เ ตู๊ด้ ย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:04 น. ]
คุณ : ฟฟฟฟ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.254.250.114

27.254.250.114,,27.254.250.114 ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ความคิดเห็นที่ 1,2 ตู๊ดด่าเขาตู๊ดดีแล้วหรอ ไอสาสสสสส อย่างไอทักษิณถ้ามันดีจริงมันคงไม่ไปอยู๋ต่างแดนหรอกไอชาติชั่ว ไอเนรคุณแผ่นดิน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:07 น. ]
คุณ : แดง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 61.7.141.58

61.7.141.58,,61.7.141.58 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ไอตู๊ด ตูบ เบ่งอำนาจนักตู๊ด ขอให้ไม่ตายดี สลิ่มอย่าเสือกคอมเม้นคนอื่น ฟฟฟฟ ไอสัต


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:13 น. ]
คุณ : ประชาชนคนไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.174.73.200

118.174.73.200,,node-1xk.pool-118-174.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
จะทำกรรมอะไรก็รีบทำนะ... ถ้าหมดเวลาแลัวก็ต้องรับกรรมบ้างนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:20 น. ]
คุณ : คอกระเช้า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 192.168.130.34

192.168.130.34,113.53.150.95,192.168.130.34 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
เขาย้ายให้ไปตำแหน่งที่ดีขึ้นนะ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประจำสำนักนายกฯนะ ด่ากันทำไม


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:23 น. ]
คุณ : ฟาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.98.66

49.228.98.66,,49.228.98.66 ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
พวกนามกสุลดัง ๆ ทั้งนั้น เข้ามาทำอะไรกัน คนธรรมดาอย่างเราๆ ลูกตาสีตาสาคงเข้าไปไม่ได้ ไม่มีพรรคพวกและเส้นสาย เบื่อค่านิยมแบบนี้เมื่อไหร่จะหมดไปจากประเทศไทยสักที


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:25 น. ]
คุณ : .....
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 203.131.216.209

203.131.216.209,,203.131.216.209 ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
ข้ามไม่พัน ทักษิณ ขี้เยี่ยวไม่ออก ก็ทักษิณ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:26 น. ]
คุณ : ไอ้พวกควายแดงขี้กราก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.20.134.121

1.20.134.121,,1.20.134.121 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
อ้าว เขาย้ายไปทำงานที่สูงขึ้น ไปด่าท่ายประยุทธ ทำไม ไม่รู้เรื่องเลยไอ้พวกควายแดงขีกราก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:38 น. ]
คุณ : ดดดดดดดดดดดด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.73.48

171.7.73.48,,mx-ll-171.7.73-48.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
ดีครับ ............ ถอนรากถอนโคน ด่วน Fโอ้ค ด้วย ครับ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:45 น. ]
คุณ : เทพ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 119.76.76.145

119.76.76.145,,ppp-119-76-76-145.revip17.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
เราหูกระจงควนปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:48 น. ]
คุณ : น่าเบื่อ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.250.77

223.207.250.77,,mx-ll-223.207.250-77.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
บางข่าวถ้าลงแล้วเกิดความแตกแยกก็ข้ามๆบ้างก็ได้นะ แค่จั่วหัวเรื่องก็จงใจให้คนเข้ามาด่ากันแล้ว จริงๆแล้วสื่อฯต้องการอะไร


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:18 น. ]
คุณ : สื่อฯ ชอบเสี้ยม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.51.75.253

101.51.75.253,,node-f0d.pool-101-51.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
- สื่อต้องการให้คนหลายๆฝ่าย ตีกัน ทะเลาะขัดแย้งกัน เพื่อตนจะได้มีผลประโยชน์


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:04 น. ]
คุณ : ขข
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 119.42.85.61

119.42.85.61,,119.42.85.61 ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
สมควรโดน ลูกตาสีตาสาเป็นได้แค่ลูกจ้างชั่วคราว ลูกท่านหลานเธอได้ดิบได้ดี


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:18 น. ]
คุณ : คนหัวฆวย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 85.230.17.106

85.230.17.106,,c-6a11e655.86-2-64736c12.cust.bredbandsbolaget.se ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
คนหัว ฆ..ว..ย..อย่างมรึงไอ้หน้าเหรี้ยเหล่แล้วลูกหลานมรึงน้องมรึงเมียมรึงแล้วตัวมรึงที่คอรับชั่นเมื่อรัยมรึงจะใช้ ม.44 จัดการสักทีไอ้หน้าส้นตรีนสัตว์มาทางใหนออกไปทางนั้นเลยไอ้หน้าเหรี้ย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:27 น. ]
คุณ : ดูมันคิดๆๆๆๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.51.190.235

101.51.190.235,,node-11pn.pool-101-51.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
ควายแดง มันรอเศษกระดูกอยู่ นี่กะจะหาโอกาสโกงเงินภาษีประชาชนในโครงการต่างๆเหรอว่ะ ดูมันคิดๆ ว่า แต่ พวกขี้โกงมันไม่เยอะ ไม่ใช่เฉพาะแต่พวกควายแดงหรอกว่ะ มันโกงกันทุกหย่อมหญ้า ไม่กลัวคุกตะรางเลย ไอ้พวกนี้ เอาทุกโครงการว่ะ ยิ่งต่างจังหวัดด้วยแล้ววววววววว ทุเรศเกิน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:27 น. ]
คุณ : คนหัวฆวย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 85.230.17.106

85.230.17.106,,c-6a11e655.86-2-64736c12.cust.bredbandsbolaget.se ความคิดเห็นที่ 18 [อ้างอิง]
อ้อ..แล้วอย่าลืมตรวจสอบครอบครัวขอทานที่รวยติดอันดับโลกโคตรพ่อโคตรแม่ของมรึงด้วยนะไอ้เหล่


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:29 น. ]
คุณ : สัตว์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 85.230.17.106

85.230.17.106,,c-6a11e655.86-2-64736c12.cust.bredbandsbolaget.se ความคิดเห็นที่ 19 [อ้างอิง]
ค.ห 3ไอ้สัตว์สงสัยแดกขี้แทนข้าววะ ไอ้สมองหมาปัญญาเหรี้ยๆ ค..ว..ย เหอะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:33 น. ]
คุณ : สัตว์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 85.230.17.106

85.230.17.106,,c-6a11e655.86-2-64736c12.cust.bredbandsbolaget.se ความคิดเห็นที่ 20 [อ้างอิง]
ค.ห 17 ไอ้สลิ้มนี่ก็เหรี้ยคือกันเจ้าทุยเหลือง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:35 น. ]
คุณ : สามชัย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.51.252.80

101.51.252.80,,node-1du8.pool-101-51.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 21 [อ้างอิง]
กัดไม่ปล่อย ฆ่าล้างโคตร ฆ่าให้หมดนะ ถ้าไม่หมดมีคนคอยล้างแค้นจะที่แผ่นดินอยู่ไม่ได้เหมือนเคยทำเขาไว้ กงกรรมกงเกวียน กรรมสนองกรรม มีจริงนะจ๊ะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:15 น. ]
คุณ : Mr.xxx
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.72.190

223.24.72.190,,ppp-223-24-72-190.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 22 [อ้างอิง]
ทีหลานตู๊ดล่ะเงียบกริบ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:29 น. ]
คุณ : กูเอง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.227.150

49.228.227.150,,49.228.227.150 ความคิดเห็นที่ 24 [อ้างอิง]
เห็นหน้าไอ้ ค ว า ย ประยุธ อยากกระโดดถีบหน้ามันจังเลย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:04 น. ]
คุณ : กูเอง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.227.150

49.228.227.150,,49.228.227.150 ความคิดเห็นที่ 25 [อ้างอิง]
ไอ้ค ว า ย ประยุธนี่เมื่อใหร่เสี่ยจะสั่งเก็บมันสักที


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:06 น. ]
คุณ : คนน่าน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.172.241.49

118.172.241.49,,node-1bn5.pool-118-172.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]
ใครมีอำนาจก็ทำกันทั้งนั้น (เด็กใครเด็กมัน) เคยเห็นกันไหม อีกฝ่ายขึ้นก็ต้องเอาคนของตัวเองเข้าไปคนของคนอื่นออกไปก่อน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:45 น. ]
คุณ : เกลียดไอ้พวกสัสแดง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 125.26.104.84

125.26.104.84,,node-klw.pool-125-26.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 27 [อ้างอิง]
ควายแดงมันบ้าคลั่ง โดนยิงหัวกระจุยตอนปี 53 จำได้ไหมว่ะ ไอ้พวกนรกส่งมาเกิดเผาบ้านเผาเมือง ทหารไม่คุมเข้ม ล้างบาง มันก็ทำสงครามกลางเมือง ไม่สนใจประเทศเสียหาย รีบๆเช็คบิลให้หมด ปล่อยไว้มันก็สร้างปัญหาอีก ปี 61 62 ก็ต้องเรียกทหารมาจัดการกันอีก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:59 น. ]
คุณ : ฟ้ามีตา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.153.73

182.232.153.73,,182.232.153.73 ความคิดเห็นที่ 28 [อ้างอิง]
คนตู๊ดคนเดียว 60 ล้านคนออกมาฆ่ากันตายได้ เดรัจฉาน ขอใฟ้ลูกหลานที่เหลือตายห่าตามไป หมดทั้งตระกูลเกิดเป็น. วัวควายใช้หนี้คนทั้ง แผ่นดินทุกภพทุกชาติเจอแต่ความฉิบหายตลอด กาลเวรกรรมที่สร้างไว้ต้องรับกรรมทันที สาธุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:08 น. ]
คุณ : ...
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.175.4.33

118.175.4.33,,118-175-4-33.totisp.net ความคิดเห็นที่ 30 [อ้างอิง]
ตั้งบริษัทในค่ายทหารได้ ตั้งหลานเป็นนาย99 ได้ โอ๊ะนายร้อยได้ พี่เป็นนายก น้องเป็นทหาร อำนาจเบ็ดเสร็จ....องค์กรอิสระไม่กล้าตรวจสอบ แล้วจะมีโกงได้ไง....


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:08 น. ]
คุณ : add
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 203.113.0.206

203.113.0.206,,203.113.0.206.static.tot.co.th ความคิดเห็นที่ 31 [อ้างอิง]
สะใจ สะใจ สะใจ ขอให้พี่ตู่ ใช้ ม.44 ยุบ หน่วยงาน กสทช. ด้วยเถิด...สาธุ สาธุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:32 น. ]
คุณ : ทำเขาเยอะระวังเน้อ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.49.120.229

49.49.120.229,,mx-ll-49.49.120-229.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 32 [อ้างอิง]
โครงการกองทัพ หลานใครหน่อ เหมาไปคนเดียว ข่าวเงียบหาย เอ๋อ นะ กทม โกง มากมาย แค่สั่งพักงาน สั่งปด เป็นอันจบ คดีความเงียบหาย ไหนบอกมาปราบคนโกงหน่อ ครับจ้าวนายๆ ถ่มน้ำลายรดฟ้า ก็ตกไม่พ้นหน้าตัวเอง ระวังเน้อ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:35 น. ]
คุณ : คนไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 119.76.76.45

119.76.76.45,,ppp-119-76-76-45.revip17.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 33 [อ้างอิง]
อิโรส ก็ออกมาแฉทักษิณจนจะหมดไส้หมดพุงละ ยังหลงเทิดทูนกันอีกหรอ เอากะลาออกจากหัวได้ละ มีจมูกไว้ให้เขาจูงจริงๆ พวกโง่


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:01 น. ]
คุณ : ลุงตู่เดินหน้าต่อไปจ้า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.232.76

171.7.232.76,,mx-ll-171.7.232-76.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 34 [อ้างอิง]
พวกขี้ข้า ข้าทาสบริวารออกมาเห่าหอน ส่งเสียงด่าเป็นเปรทขรมไปหมดเลย ทำหน้าที่บ่าวได้ดีจริงๆ เป็นเดือดเป็นแค้นปานประหนึ่งถูกเหยียบกบาลซะเอง ช่างน่าสงสารเสียนี่กระไร 555 ทำดีเพื่อชาติ ให้บทลงโทษคนทำผิดกกหมาย ท้าทายกฏหมายต่อไป ทำกฏหมายให้เข้มแข็ง ศักดิ์สิทธิ์


[ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:43 น. ]
คุณ : ยไำพำ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.168.7.202

110.168.7.202,,ppp-110-168-7-202.revip5.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 36 [อ้างอิง]
ยกประเทศนี้ให้เผด็จการมันไปเถอะ ใครออกต่างประเทศได้ ก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปตายเอาดาบหน้าเถอะ คนพาล คนถ่อยมีอำนาจก็ไม่ต่างอะไรกับไอ่น๊อตกราบรถกู สันดานบ้าอำนาจ


[ วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:24 น. ]
คุณ : สมน้ำหน้า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.87.192.158

10.87.192.158,202.28.118.122,10.87.192.158 ความคิดเห็นที่ 37 [อ้างอิง]
น่าจะปลดออก หรือไม่ก็ไล่ออกไปเลยค่ะ เข้ากรุ เดี๋ยวมันก็ออกมาได้อีก


[ วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์