เลื่อน-ตั้ง สมณศักดิ์ พระ 82 รูป

"ประกาศรายนาม"


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมจะมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ โดยการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ประจำปี 2549 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 82 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย 60 รูป ฝ่ายธรรมยุต 22 รูป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ว่า สำหรับโควตาสมณศักดิ์ในปีนี้ ประกอบด้วยพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 2 รูป ชั้นเทพ 9 รูป ชั้นราช 21 รูป และชั้นสามัญ 49 รูป

"ฝ่ายมหานิกาย"


สำหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 60 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป คือ พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ เป็น พระวิสุทธิวงศาจารย์

พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ พระเทพสิทธิมุนี วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี เป็น พระธรรมวงศ์มุนี

พระราชาคณะชั้นเทพ 6 รูป ประกอบด้วย พระราชธรรมโสภณ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระเทพเมธากร พระราชพรหมาจารย์ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ เป็น พระเทพญาณมุนี พระราชศีลโสภิต วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร เป็น พระเทพวิสุทธาจารย์ พระราชสิทธิโกศล วัดพลับพลาชัย กทม. เป็นพระเทพสิทธิโกศล พระราชปฏิภาณโสภณ วัดวังตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระเทพสิริโสภณ พระราชปริยัติวิธาน วัดสร้อยทอง กทม. เป็น พระเทพปริยัตยาจารย์

"พระราชาคณะชั้นราช"


พระราชาคณะชั้นราช 16 รูป ประกอบด้วย พระศรีปริยัติธาดา วัดราชสิทธาราม กทม. เป็น พระราชวิสุทธิโสภณ พระศรีธรรมาภรณ์ วัดพายัพ จ.นครราชสีมา เป็น พระราชวิมลโมลี พระวิสุทธิวราภรณ์ วัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร เป็น พระราชพุฒิเมธี พระทักษิณคณิสสร วัดพระเชตุพนฯ กทม. เป็น พระราชธรรมโสภณ พระสุทธิธรรมาจารย์ วัดประยูรธรรมาราม จ.ปทุมธานี เป็น พระราชสุทธิธรรมาจารย์ พระสรภาณกวี วัดอนงคาราม กทม. เป็น พระราชสิทธิโกศล พระสุนทรมุนี วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง เป็น พระราชธรรมาลังการ พระพิศาลพิพัฒนพิธาน วัดทรายขาว จ.สงขลา

เป็น พระราชพิพัฒนาภรณ์ พระโสภณสุตาลังการ วัดบูรพารามใต้ จ.ยโสธร เป็น พระราชสุตาลงกรณ์ พระศรีศาสนโมลี วัดโพธิ์เงิน จ.สิงห์บุรี เป็น พระราชศาสนโมลี พระศรีกิตติโสภณ วัดสามพระยา กทม. เป็น พระราชวิสุทธิดิลก พระวิสุทธิโสภณ วัดอุดมธานี จ.นครนายก เป็น พระราชวรนายก พระปริยัติธรรมคุณาธาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชคุณาธาร พระเมธีสุตาภรณ์ วัดราชคฤห์ กทม. เป็น พระราชวรเวที พระปัญญาวชิราภรณ์ วัดสระเกศ กทม. เป็น พระราชปัญญาโสภณ พระนิโครธธรรมธาดา วัดเทพบัณฑิต ประเทศมาเลเซีย เป็น พระราชธรรมธาดา

"พระราชาคณะชั้นสามัญ"


พระราชาคณะชั้นสามัญ 36 รูป พระครูศรีวชิรากร วัดสว่างสุวรรณาราม จ.นครพนม เป็น พระบวรปริยัติกิจ พระครูธรรมสุนทร วัดปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น พระสิทธิการโกศล พระครูสิริอาภาธร วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็น พระวิสุทธิธรรมาจารย์ พระครูสิริวิชัยธัช วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย เป็น พระสุวรรณธีราจารย์ พระครูสุธรรมโสภณ วัดชนาธิปเฉลิม จ.สตูล เป็น พระปัญญาวุฒิวิมล พระครูประกาศสมาธิวัตร วัดนันทวิชัย จ.หนองบัวลำภู เป็น พระสุนทรพุทธิธาดา พระครูมานัสนทีพิทักษ์ วัดโพธาราม จ.เชียงราย เป็น พระโสภณพัฒโนดม พระครูสุนทรธรรมวาที วัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร เป็น พระมงคลโมลี พระครูพิพัฒน์สาธุกิจ วัดลาดปลาเค้า จ.นครปฐม เป็น พระมงคลวรสิทธิ พระครูศรีอุดรคณารักษ์ วัดศรีคุณเมือง จ.อุดรธานี เป็น พระมุนีสารประสาธน์

พระครูโกวิทสิกขการ วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระวัตตจารีศีลสุนทร พระครูไพโรจน์ปัญญาภรณ์ วัดสังข์กระจาย กทม. เป็น พระพิศาลพิพัฒนพิธาน พระครูสิริบุญสาธิต วัดวชิรธรรมสาธิต กทม. เป็น พระพิพัฒนกิจวิธาน พระมหาสิทธิพร (ป.ธ.9) วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. เป็น พระศรีกิตติโสภณ พระมหามีชัย (ป.ธ.9) วัดอรุณราชวราราม เป็น พระศรีศาสนวงศ์ พระมหาลำใย (ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็น พระศรีปริยัติเวที พระมหาสำอาง (ป.ธ.9) วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่ เป็น พระศรีรัตนสุธี พระมหาจำเนียร (ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร เป็น พระเมธีวชิรภูษิต พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมวิหารคุณ วัดเบญจมบพิตร กทม. เป็น พระมงคลวัตรวาที พระครูอาทรสุวรรณโมลี วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นพระสุวรรณเมธี


พระมหาสมชาย วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เป็น พระบวรรังษี พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ วัดเทพธิดาราม กทม. เป็น พระวิสุทธิวราภรณ์ พระมหาสมนึก วัดกัลยาณมิตร กทม. เป็น พระปริยัติธาดา พระมหาเกณฑ์ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระปริยัติวิธานโกศล พระครูศรีธวัชคุณาภรณ์ วัดมหาธาตุ กทม. เป็น พระญาณสมโพธิ พระครูประสาทสังวรกิจ วัดปทุมคงคา กทม. เป็น พระญาณสุนทร พระครูสุนทรสมุทรกิจ วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม เป็น พระสมุทรวชิรโสภณ พระมหาเหมือน (ป.ธ.9) วัดคีรีวันต์ จ.นครราชสีมา เป็น พระเมธีสุตาภรณ์ พระครูสิริสุดาลังการ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี เป็น พระโสภณสุตาลังการ พระครูพัฒนกิจวิมล วัดปากน้ำ จ.อุบลราชธานี เป็น พระมงคลธรรมวัฒน์

พระครูประสาทอโนมคุณ วัดประสาทบุญญาวาส กทม. เป็น พระมุนีอโนมคุณ พระครูมงคลชยาภิวัฒน์ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม กทม. เป็น พระโสภณรัตนาภรณ์ พระครูสิทธาภิยุต วัดเขารูปช้าง จ.สงขลา เป็น พระมงคลญาณคุณ พระครูปลัดคุณวัฒน์ วัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม เป็น พระพิพัฒน์ศึกษากร พระปลัดดำริ วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ เป็น พระพิศาลประชานุกูล พระครูวิเทศธรรมสุนทร วัดพุทธาวาส ประเทศสหรัฐฯ เป็น พระสุนทรพุทธิวิเทศ

"พระฝ่ายธรรมยุต และพระราชาคณะชั้นเทพ"


สำหรับคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต 22 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีดังนี้ พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ พระเทพวราภรณ์ วัดโสมนัสวิหาร เป็น พระธรรมเมธาจารย์

พระราชาคณะชั้นเทพ 3 รูป คือ พระราชวรญาณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา เป็น พระเทพรัตนดิลก พระราชญาณเวที วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพสารเมธี พระราชสุมนต์มุนี วัดศรีรัตนาราม จ.ระยอง เป็น พระเทพวราภรณ์

พระราชาคณะชั้นราช 5 รูป ประกอบด้วย พระอุดรคณาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี เป็น พระราชวุฒาจารย์ พระภัทรธรรมสุธี วัดราชผาติการาม กทม. เป็น พระราชญาณเวที พระวินัยสุนทรเมธี วัดประชาบำรุง จ.มหาสารคาม เป็น พระราชวรญาณ พระอมรโมลี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เป็น พระราชสุมนต์มุนี พระกิตติวิมลเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กทม. เป็น พระราชมุนี

"พระราชาคณะชั้นสามัญ"


พระราชาคณะชั้นสามัญ 13 รูป ประกอบด้วย พระครูสถิตศีลาจาร วัดรามประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระมงคลพุทธิญาณ พระครูวินัยกิจโสภณ วัดท่าสะอาด จ.หนองคาย เป็น พระประภัสสรมุนี พระครูจิรวัฒนาทร วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี เป็น พระวรพรตปัญญาจารย์ พระครูโสภณคณาภิรักษ์ วัดสันติวัฒนา จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระวินัยวงศาจารย์ พระครูพิพัฒน์สังฆกร วัดศรีนวล จ.อุบลราชธานี เป็น พระสุนาถมุนี พระครูโพธิวราลังการ วัดพระพุทธบาทยโสธร จ.ยโสธร เป็น พระวินัยสุนทรเมธี พระครูปัญญารามคุณ วัดสิริจันทรนิมิตร จ.ลพบุรี เป็น พระอนันตสารโสภณ พระมหาสุภาพ (ป.ธ.9) วัดปทุมวนาราม กทม. เป็น พระอมรโมลี พระมหาเนรมิต (ป.ธ.9) วัดราชาธิวาส กทม. เป็น พระศรีวิสุทธิญาณ พระครูวินยาภิวุฒิ วัดราชบพิธ กทม. เป็น พระปริยัติเมธี พระครูสุภัทรศาสนกร วัดบุรณศิริมาตยาราม กทม. เป็น พระภัทรธรรมสุธี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดสัมพันธวงศ์ กทม. เป็น พระกิตติวิมลเมธี พระครูวิสุทธิเขมากร วัดธาตุทอง กทม. เป็น พระรัตนมงคลโมลี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสงฆ์ทั้ง 82 รูป จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2549


แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้