ราชกิจจาฯ ประกาศ “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เริ่มใช้ 1 ม.ค.63

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เริ่มใช้ 1 ม.ค.63


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.บ.นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญพ.ร.บ.ฉบับนี้ เช่น ม.37 กำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่

(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของฐานภาษี

 

(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 (ศูนย์จุดสาม)ของฐานภาษี

 

(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 (หนึ่งจุดสอง) ของฐานภาษี

 

(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 (หนึ่งจุดสอง) ของฐานภาษี

ขณะเดียวกัน ม.40 ระบุว่า ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคำนวณภาษีไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท


ส่วน ม.41 วรรคแรก ระบุว่า ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท

 

และม.41 วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน 10 (สิบ) ล้านบาท


นอกจากนี้ ม.43 ระบุว่า ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสำหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ 4 (สี่) เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา 37 (4) ในอัตราร้อยละ 0.3 (ศูนย์จุดสาม) และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละ (0.3) ศูนย์จุดสาม ในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 3 (สาม)


อย่างไรก็ตาม ในบทเฉพาะกาล ม. 94 กำหนดให้ 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพ.ร.บ.นี้ ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้


(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม


(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง


(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง(3) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร


(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง


(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม (2) และ (3)

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า(5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี่

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง(5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย

 

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี่

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด(6) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ


(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม

(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี่

(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า

(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด


เครดิตแหล่งข้อมูล : brighttv.co.th
เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ : ภาษีบำรุงประเทศ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.23.17

58.11.23.17,,ppp-58-11-23-17.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
บ้านพักอาศัย มูลค่าเกิน 10 ล้าน ควรต้องเสียภาษีแล้ว คะ


[ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:27 น. ]
คุณ : lek
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.229.149.180

49.229.149.180,,49.229.149.180 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ทุกอย่าง ขูดรีดเอากับประชาชน ในรูปแบบภาษี แล้วงบประมาณแต่ละปีเอาไปทำเช่น ซื้อเรือดำน้ำ. ซื้อบอลลูน ถนนลาดยางทำซ้ำแล้วอีกทั้งที่ยังใช้ได้ แล้วอื่นๆอีกจิปาฐะ ที่พูดปีเดียวไม่รู้จะหมดรึป่าว ซึ่งโครงการเหล่านี้จริงๆใครได้ประโยชน์ (คิดเอาเอง) แต่ชอบเอาประชาชนมาอ้าง แล้วนักการเมืองบอกรักประเทศชาติให้เลือกเข้าไป จะทำโน่นจะทำนี่ (รักประเทศจริงเหรอ) ไม่มีใครทำอะไรโดยไม่ผลตอบแทน คนไทยเจนหลังๆการศึกษาดีขึ้น ไม่ได้โง่กินหญ้า เดี๋ยวประวัติเก่าๆเคยทำอะไรไว้ เปิดโทรศัพท์หามาดูได้หมด สงสารคนไทยสมัยก่อนที่อยู่กันอย่างลำบาก ใช้เลือด ใช้ชีวิต ตีเมืองกลับมา สุดท้ายให้คนรุ่นหลังที่มันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว คอรัปชั่น คอรับตู๊ดทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่นมเด็ก เงินคนพิการ เงินคนป่วย ตู๊ดสุดๆ


[ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:58 น. ]
คุณ : ไปหาอันง่ายอ่านดีกว่า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.52.216.162

182.52.216.162,,node-16si.pool-182-52.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
นี่แหล่ะน้า สักแต่ด่าไปอ่านอันอื่นๆที่อ่านง่ายก็ได้จะได้รู้เรื่อง เกษตรกรที่มีที่ดินไม่เกินมูลค่า 50ล้านไม่ต้องเสียภาษี บ้านไม่เกิน 20ล้านไม่เสีย ที่ดินรกร้างว่่างเปล่าไม่ทำไรเสียหมด


[ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 16:21 น. ]
คุณ : faca
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.177.196

182.232.177.196,,182.232.177.196 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
คห 4เริ่ดมาก


[ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:24 น. ]
คุณ : หงายกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.119.132

58.11.119.132,,ppp-58-11-119-132.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
นอกจากนี้ มาตรา 41 บัญญัติว่า ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ( คนไทยอ่านหนังสือ วันๆไม่เกิน 8 บรรทัด ) ":โง่ อยากนอนเตียง": ..5566":":


[ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09:17 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์