อัยการแจง โชกุนเสี่ยงโทษโดนหนัก หลายกระทง คล้ายคดีดัง เสี่ยอู๊ด 921 กระทง

อัยการแจง โชกุนเสี่ยงโทษโดนหนัก หลายกระทง คล้ายคดีดัง เสี่ยอู๊ด 921 กระทง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึง กรณีของบริษัทขายอาหารเสริมเวลท์ เอเวอร์ ซึ่งมีซินแสโชกุน มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท คดีนี้มีประชาชนเป็นผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 2,000 คน และได้ถูกประชาชนที่เป็นผู้เสียหายแจ้งความว่ากระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ จากพฤติการณ์ที่มีการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ทรัพย์สินไปจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และพนักงานสอบสวนเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องแล้ว อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดีแล้ว นอกจากข้อหาฉ้อโกงประชาชน อัยการยังมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ในการเรียกทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดตามฐานความผิดที่กำหนดคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ โดยคดีนี้อัยการมีอำนาจเรียกเอาเงินที่ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายถูกฉ้อโกงไปคืนกลับมาได้ แต่อัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้ เช่น ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสนามบิน ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัด และค่าเสียหายอื่น ๆ เป็นต้น เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจอัยการไว้

แต่ตัวผู้เสียหายมีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ที่จะยื่นคำร้องเข้ามาในคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องโชกุน ก่อนเริ่มสืบพยาน แต่ในกรณีไม่มีการสืบพยานก็ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ โดยเป็นการให้สิทธิผู้เสียหายเรียกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจากกรณีที่อัยการไม่สามารถเรียกร้องให้ได้ตามมาตรา 43 ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย โดยไม่ต้องไปฟ้องคดีส่วนแพ่งเพื่อฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นคดีใหม่ โดยผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ จะอยู่ในฐานะเป็นโจทก์ในคดีส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 วรรคสอง แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการในคดีอาญา เว้นแต่ผู้เสียหายจะได้ยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจะไม่ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1นี้ ก็ได้ โดยผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นคดีแพ่งต่างหากด้วยตนเอง

ในกรณีนี้ประชาชนเป็นผู้เสียหายที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน คือ จากการจงใจกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้ได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินอันมีมูลเหตุมาจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเหมือนกัน จึงเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงร่วมกันที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องร่วมกันของกลุ่มบุคคล และมีสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับ และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่เหมือนกัน ในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในมูลละเมิดที่เกิดขึ้น และมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลเหมือนกัน ประกอบกับคดีมีประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของความเสียหายที่แตกต่างกันก็ตาม จึงเข้าลักษณะองค์ประกอบที่จะยื่นคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 222/1 ถึง มาตรา 222/49 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้ด้วย


นายธนกฤต กล่าวต่อว่าในการยื่นคำร้องจะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกกลุ่มให้เป็นโจทก์ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มพร้อมกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกันจะอยู่ในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม และเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่เป็นโจทก์เท่านั้นที่จะมีฐานะเป็นคู่ความในคดี โดยการที่ศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ศาลจะต้องพิจารณาให้ได้ความตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยคำพิพากษาของศาลจะมีผลผูกพันสมาชิกกลุ่มทุกคน

กรณีที่มีผู้เสียหายที่มีมูลเหตุในการฟ้องคดีร่วมกันเป็นจำนวนมาก การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการฟ้องคดีและความขัดแย้งกันของคำพิพากษา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และยังเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีต่อศาล ให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย แต่หากประชาชนที่เป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์จะใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่มก็สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างหากเฉพาะคดีของตนไปได้

สำหรับอายุความในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้ หากผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนด้วยตนเอง โดยไม่ยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเข้ามาในคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้อง คดีก็จะเป็นเรื่องของอายุความในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง ได้กำหนดให้เอาอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าทางแพ่งมาใช้บังคับ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 ได้กำหนดให้อายุความในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมูลละเมิดในคดีแพ่งจากเดิมมีอายุความ 1 ปี ขยายยาวออกไป หรืออายุความสะดุดหยุดลงตามที่มาตรา 51 กำหนด เว้นแต่ศาลจะพิพากษายกฟ้องคดีอาญาจนคดีถึงที่สุด ก่อนที่จะมีการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่ง จึงจะทำให้อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งมีอายุความเท่าเดิมตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดคือ 1 ปี

สำหรับการกระทำความผิดของบริษัทขายอาหารเสริมและผู้ก่อเหตุ นี้ หากประชาชนที่เป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวง คนละวัน คนละเวลา จำนวนเงินที่ถูกหลอกลวงแตกต่างกัน ก็อาจจะถือว่าความผิดต่อผู้เสียหายแต่ละรายเป็นการกระทำที่แยกจากกันได้ จึงเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนหลายกรรมต่างกัน ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว หากเทียบเคียงกับกรณีของ นายสิทธิกร บุญฉิม หรือ เสี่ยอู๊ด ซึ่งกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนในการจัดสร้างพระเครื่องและมีประชาชนเป็นผู้เสียหายจำนวนมากเช่นเดียวกันกับที่ ศาลฎีกาก็พิพากษาลงโทษ นายสิทธิกร ว่าได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันรวมทั้งสิ้น 921 กระทง


Cr.khaosod

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เพจดังแฉ อ้างคลิปเสียง ซินแสโชกุน-แม่ โกงเงินชาวบ้านเมื่อ 3 ปีก่อน
แฉอีก!! ซินแสโชกุน ตีเนียนซี้ดารา!เปรี้ยวปิ่นมณีโดนด้วย!
ซินแสโชกุน ร่ำไห้เจ็บแผลผ่านม-โซเชียลแชร์คลิปแม่โชว์หรูนั่งเครื่องบินส่วนตัว(คลิป)
เพจดังจัดชุดใหญ่ ขุดประวัติโชกุน พร้อมคลิปเด็ด ลั่นชัดๆ ลอยแพพ่อง!! (คลิป)
ลวงโลกสุดๆ!!! “ซินแสโชกุล” โพสต์ภาพถ่ายคู่กับนางเอกดัง พร้อมอ้างดูดวงให้ก่อนเดินทาง!
แฉคลิปเสียง ซินแส โชกุน สุดเหิมเกริม แอบอ้างสำนักพระราชวังหลอกขายตรง!! (มีคลิป)
แชร์สนั่น!!! แม่ซินแสโชกุน ระบุอย่าหวังว่าจะได้จับกูและลูกเข้าคุก
แฉแก๊งซินแสโชกุน สร้างภาพนั่งเครื่องบินส่วนตัวเที่ยว สมาชิกยังดิ้นได้ไปญี่ปุ่นมาแล้วจริง!
แฉ!!!! เปิดขุมทรัพย์ ซินแสโชกุน มีเจ็ทส่วนตัว
ไม่ได้หลอก! ซินแสโชกุล ไลฟ์สดจากสนามบินอ้างมีคนไปเที่ยวจริงลงทุน 20 ล้าน!! (คลิป)
รวบ 7 แม่ทีมลอยแพทัวร์ญี่ปุ่น กอบกาญจน์ ชี้ชัดหลอกลวง แนะผู้เสียหายแจ้งกองปราบฯ!!
การบินไทย ยัน ไม่มีเครื่องเช่าเหมาลำไปญี่ปุ่น ระวังคนแอบอ้าง เตรียมดำเนินคดี!!!
แฉเบื้องหลังก่อนลอยแพนักท่องเที่ยว!! สมัครสมาชิก อัพเกรดไปญี่ปุ่นได้อาหารเสริม!!
โกงแล้วโกงอีก หลอกขายทัวร์ญี่ปุ่น จนมีคนตั้งเพจล่า ตั๋วนรกฯ
โยนความผิดให้ลูกทีม!! อ.โชกุน บริษัท Wealthever หลอกซื้อทัวร์ญี่ปุ่น ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว!!! (มีคลิป)
สคบ. แจง WealthEver ไม่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
คืบหน้าล่าสุด !เหยื่อทัวร์ญี่ปุ่นถูกลอยแพสุวรรณภูมินับพันคน !!(มีคลิป)
โดนลอยแพนับพัน!!เหยื่อทัวร์ญี่ปุ่นหมื่นเดียว แน่นสุวรรณภูมิ!!
ชาวเน็ตแฉ!! โชกุน ประวัติไม่ธรรมดา เทคนิคขั้นเทพใช้วิชาอะไรให้คนไปรอสนามบินเป็นพัน!!(มีคลิป)
สรุปสำนวนคดีทอมโชกุน ซ่องโจร-ฉ้อโกงปชช.51ล้าน...
ทอมโชกุนจอมลวงโลกโดนไปอีกข้อหา ฟอกเงิน
ทอมโชกุนขออยู่เรือนจำ เพื่อทำใจ-ไม่ยื่นประกัน
ขุดประวัติ ทอมโชกุน ทำไมถึงกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง 50 ล้านได้
แม่ “โชกุน” ขู่ฟ้องกลับคนทำลูกสาวเดือดร้อน
เปิดกรุสมบัติมูลค่ามหาศาล “ซินแสโชกุน” คนที่ต้มตุ๋นปชช. ทำเอาตาลุกวาว
ไม่ได้หลอก!!! แม่ ซินแสโชกุน ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยันทำธุรกิจดีถูกศีลธรรม
ดาราช่อง7โร่แจงปมนั่งเครื่องบินเจ็ตกับ”โชกุน”
สั่นสะเทือนวงการ!! โชกุน อัพเกรดเป็นพระเอก ประกบสาวลูกครึ่งชื่อดัง!!
กองปราบ อายัดรถ 6 คันเอี่ยว ซินแสโชกุน
เปิดแชทลับมัดแก๊งโชกุน แอบอ้างเชื้อพระวงศ์ เปิดตัวที่ “วังจักรพงษ์”
สั่งอายัดแล้วเงินสด 3 ล้าน จ่อออกหมายจับเพิ่มแม่ข่ายร่วมแก๊ง‘โชกุน’
วินาทีฝากขัง!ซินแสโชกุน
ล่าเส้นทางการเงิน โชกุน!! อึ้งเหลือ แค่ 3 ล้าน จ่ออายัด !!
เหยื่อโผล่อีกซัด“ซินแสโชกุน” หลอกจะพาเด็กไปถ่ายแบบก่อนเชิดเงิน!
เปิดโฉมหน้า แก๊งค์ซินแส โชกุน!! ตำรวจคุมตัวส่งถึงกองบินตำรวจ
เปิดใจ ‘โชกุน’ ปฏิเสธทุกข้อหา! ฉ้อโกง อ้างบุคคลชั้นสูง !?(มีคลิป)
จะโดนประหารมั้ย!!!‘โชกุน’ จ่อโดนม.112 หลังแอบอ้างจะพาเข้าเฝ้าฯ
แฉขั้นตอนโกง!!! เปิดใจครอบครัวเหยื่อทัวร์ญี่ปุ่น 13 คนโดนไปสามแสน ถูกหลอกได้ไง
ตามจับจนได้!!! “ซินแสโชกุน” ยืนกรานไม่ได้ขายทัวร์ แค่ให้สมาชิกไปเที่ยว
ปิดเมืองล่า! ‘โชกุน’ ไหวตัวทัน ซิ่งปอร์เช่หนี ตร.-ทหารปูพรมหาตัว ส่งญาติบินมากองปราบเย็นนี้!!
แก๊งเครือข่ายเชื่อมั่น ซินแสโชกุน ไม่เบี้ยว!!อัดคลิปส่งแรงใจ หลังตัวการใหญ่ถูกจับ
อุ๊ตะ!! นักข่าวสำนักดังลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งบริษัทเวลท์เอเวอร์ พบ! เป็นแค่บ้านชั้นเดียว
ด่วน!!! เผยนาทีรวบทีมงาน-แม่ ซินแสโชกุน แก๊งต้มทัวร์ไปญี่ปุ่น
รมว.ท่องเที่ยวแถลง! เตือนปชช.อย่าหลงเป็นเหยื่อธุรกิจอาหารเสริมหลอกขายทัวร์
ด่วนที่สุด !รวบแล้ว “ซินแสโชกุน” จับคาด่าน ก่อนหลบหนี
หนนี้คุกหัวโตแน่!! ซินแสโชกุน ค้นคดีเก่าเจอเปลี่ยนชื่อกว่า10 ครั้ง !!
บิ๊กตู่ สั่ง!! สืบปมบริษัทขายตรงต้มตุ๋น! ทัวร์ญี่ปุ่น
สายการบินดัง โดนอ้างชื่อจัดทริปญี่ปุ่น -เข้าแจ้งความแล้ว!!
เปรี้ยว ปิ่นมณี ตอบชัด สัมพันธ์ทอมโชกุน หลังมีภาพคู่ว่อน!!
ชัดนะ!!! ฮาน่า เมีย ฮิวโก้ บอกไม่รู้จัก กัสจัง งงถูกอ้างซื้อทัวร์ญี่ปุ่น โชกุน
แม่ญาญ่า ชี้แจง!! หลังภาพคู่ลูกสาว และ ซินแสโชกุน ว่อนเน็ต!! (คลิป)

>> ดูทั้งหมด


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : ลุง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.97.97.137

171.97.97.137,,ppp-171-97-97-137.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
จัดหนัก เต็มๆ....


[ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 23:22 น. ]
คุณ : ฟกหด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 125.24.81.89

125.24.81.89,,node-g2h.pool-125-24.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
มันอ้างเข้าวังด้วย คนแบบนี้ ต้องให้หลาบจำ


[ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 23:58 น. ]
คุณ : จัดใหญ่เเลย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.205.232.124

223.205.232.124,,mx-ll-223.205.232-124.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
จัดไป เล่นใหญ่ไฟกระพริบรัวๆ อย่าให้เสียของ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10:18 น. ]
คุณ : นอนคุกนานๆนะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.205.232.124

223.205.232.124,,mx-ll-223.205.232-124.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ให้นานกว่ากิมเอง หญิงไก่นะ จัดไป เล่นใหญ่ไฟกระพริบ แบบเดินกระย่องกระแย่งออกจากคุก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 10:35 น. ]
คุณ : 55555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.255.244

49.228.255.244,,49.228.255.244 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
เล่นให้หนักเลยคนแบบนี้ ยังหน้าระลื่นอยู่


[ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 12:53 น. ]
คุณ : คอยดู
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.143.62

1.10.143.62,,node-30e.pool-1-10.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
ขอให้มันหนักจริง ๆ เถอะ อย่าให้ประกันตัวเด็ดขาด ขังคุกให้ขี้หักในเลย ถ้าคิดเป็นกระทงอีทอมคงได้หลายพันกระทงแน่นอน เอาหนัก ๆ อย่าดีแต่ปาก...........กฎหมา....ยไทย


[ วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 14:20 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์